Kære Gof’inder.

Velkomst- og orienteringsbrev til golfsæsonen 2015.

En ny golfsæson tager snart sin begyndelse, og vi mødes til lodtrækning
fredag den 10. april 2015 kl. 08.10 i klubhuset.
Efter spillet er der fælles spisning (smørrebrød) og præmieuddeling.

Der er nogle ændringer fra sæson 2015, som betyder, at der er mulighed for at spille henholdsvis 9 eller 18 huller i seniorregi. Så nu er der mulighed for at sove længe og møde senere, hvis man en dag vil nøjes med at spille 9 huller. Der foreligger derfor 2 spilleplaner.

Kontingent og matchsfee.
Der betales et kontingent på 150,- kr., som vedtaget på generalforsamlingen. Vi kan nu se i bestyrelsen, at det tidligere udarbejdede budget har vanskeligt ved at hænge sammen, da der også skal bruges præmier til 9 hullers runden – efter samme princip som til 18 hullers runden.
Bestyrelsen har derfor besluttet at opkræve matshcfee på 25,- kr. pr. deltager ved følgende 3 holdmatcher: – Åbningsmatch – Midsommermatch – Afslutningsmatch.
Der må så tages stilling til det fremtidige kontingents størrelse på generalforsamlingen til september.

Vedr. 18-hullers runden.
Der er ikke store ændringer fra tidligere år. Lodtrækningstidspunktet er det samme, – kl. 08.10 – og vi har i alt planlagt 6 holdmatcher, hvoraf de 2 er fællesmatcher med Gofferne. Den ene spilles på egen bane i Holbæk og den anden spilles i Kvanløse på MidtGolf.
Se spilleplan – 18 huller.

Vedr. 9-hullers runden.
Bestyrelsen i Holbæk Golfklub har besluttet, at der fra den kommende sæson kan spilles 9 hullers runder i golfklubben.

Bestyrelserne hos Gofferne og Gof’inderne har derfor besluttet, at der i Seniorklubregi vil være en fælles 9-hullers runde for Gof’inder og Goffer. Der vil være fælles lodtrækning kl. 10.15 og spil umiddelbart efter fra 1. tee. Såfremt alle Gofferne, – der spiller 18 huller – ikke har passeret 1. tee, må man vente, til de har passeret. Der er reserveret tider til seniorklubben til kl. 11.10 inkl.

Dette spilletidspunkt er planlagt for at tilgodese muligheden for socialt samvær ved frokosttid og præmieuddeling – henholdsvis hos Gof’inderne og Gofferne – uanset om man spiller 9 eller 18 huller. Se spilleplan – 9 huller.

Der er udflugt til Fyn den 20.-21. august 2015. Alle medlemmer af Gof’inderne kan deltage. Der spilles 18 huller begge dage.

Der dukker sikkert mange spørgsmål op. Dem løser vi efterhånden.

Vi glæder os til at se jer til åbningsmatchen og den nye sæson.
Mange hilsner  Bente Olsen, Jette Pazdecki og Inge Gade

GOF’inderne – Seniorklub for damer i Holbæk Golfklub.

Vedtægterne er gældende fra 26. september 2014.

Klubbens navn og hjemsted.
Klubbens navn er GOF’inderne, som er en afdeling af Seniorklubben i Holbæk Golfklub.
Turneringen er kun for damer, der er medlem af Holbæk Golfklub.
Medlemmerne er omfattet af gældende regler for Holbæk Golfklub.

Medlemmer
Som medlemmer kan optages damer med max. handicap index 36. Alder 60 +

Bestyrelse
Bestyrelsen består af 3 medlemmer og vælges på generalforsamlingen for 1 år ad gangen.  Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen med formand og kasserer.

Kontingent
Kontingent fastsættes på generalforsamlingen.
Kontingentet dækker præmier (vin) og opkræves til april ved sæsonstart og er dækkende for et år.
Der er oprettet konto i et pengeinstitut. Formanden og kassereren har fuldmagt til kontoen i fællesskab.

Sæson
Der spilles hele året. Sommersæson fra april til oktober og vintersæson fra oktober til april.

Spilledag/spilleform/starttid
Der spilles fredag formiddag og i én række.
Der henvises til den udleverede spilleplan for henholdsvis sommersæson og vintersæson.

Pointberegning/resultater
For at opnå point skal scorekortet være udfyldt efter gældende golfregler. Scorekortet skal umiddelbart efter spillet afleveres til den matchansvarlige for dagen.
Der foretages løbende regulering efter gældende regler.

Generalforsamling/vedtægtsændringer
Den ordinære generalforsamling afholdes i forbindelse med afslutning af sommersæson ultimo september.  Der indkaldes til generalforsamling med 2 ugers varsel.
Forslag til behandling på generalforsamlingen – herunder forslag til vedtægtsændringer – skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før afholdelse af generalforsamling.

Endelig dagsorden udsendes senest 5 dage før generalforsamling.

Forslag vedtages eller forkastes med almindeligt stemmeflertal af de fremmødte.

Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling holdes, hvis bestyrelsen eller mindst ¼ af Gof’indernes medlemmer skriftlig forlanger det med angivelse af forslag, der ønskes behandlet.
Indkaldelse sker med mindst 2 ugers varsel og endelig dagsorden udsendes senest 5 dage før afholdelse af ekstraordinær generalforsamling.
Afstemning foregår som ved ordinære generalforsamlinger.

Nedlæggelse af Seniorklubben: Gof’inderne.
Kan kun ske på en generalforsamling ved at 2/3 af medlemmerne stemmer for nedlæggelse.
Evt. restbeløb på Gof’indernes konto overføres til juniorarbejdet i Holbæk Golfklub.

Vedtaget på ordinær generalforsamling den 26. september 2014.