GF Resumé 2015

Tirsdag d. 24. november 2015 kl. 19.00 var der indkaldt til den årlige generalforsamling i Holbæk Golfklub – ca. 100 medlemmer var fremmødt for at høre årets gang siden sidst samt hvad der var i vente i den kommende sæson.
Generalforsamlingen begyndte som vanligt med velkomst af fmd. Erik Olesen efterfulgt af 1 minuts stilhed for de medlemmer der var afgået ved døden i den seneste sæson.
Steen Marslew blev valgt som dirigent og konstaterede at alle formalier var opfyldt.
Fmd. Erik Olesen supplerede den trykte beretning bl.a. med en hyldest til klubbens Dameelite for deres oprykning til 1. Division samt regionsholdet i B-rækken med deres sejr i landsfinalen.
En stor tak til de ansatte og den øvrige bestyrelse og ikke mindst en tak til alle medlemmerne.
Golfspilleren i Centrum blev kort omtalt og enkelte af de mange eksempler blev vist og samtidigt orienterede Gitte Feldskou Hansen om hvordan klubben arbejder med svarene – det er en kontinuerlig proces året rundt.
Hverveudvalget v/Susanne Sjørslev præsenterede klubbens nye tiltag – Ambassadør tanken – en turnering der afholdes i forbindelse med Golfens Dag i april 2016 – allerede nu er der opslag på hjemmesiden og der vil løbende komme mere.
Bestyrelsens beretning blev herefter godkendt med applaus.
Skovprojektet – baneudvidelsen med 3 huller blev gennemgået både med hensyn til status p.t. samt hele det økonomiske aspekt – der p.t. alene er på tilbudsstadiet. Der er fortsat mange formaliteter såsom ændring af lokalplan, kontrakt forhandlinger med skovdistriktet osv osv. Om alt går vel så kan det være muligt at spille på de nye huller til Klubmesterskaberne i 2017 og den nye kortspilsbane vil kunne tages i brug til sæsonstart 2018, men men men……. – klubbens kasserer Kaj Sørensen gennemgik de spæde økonomiske overvejelser – hovedessensen af disse er: Kontingent stigning på 250,00 årligt og der er nye huller, ændret hul forløb og en kortspilsbane, men også her er der fortsat usikkerhedspunkter. Bestyrelsen håber på at projektet er nået så langt – at der kan afholdes en ekstraordinær generalforsamling i foråret 2016 – hvor medlemmerne endeligt kan beslutte projektets fremtid.
Klubbens kasserer gennemgik kort regnskabet samt budgettet, herunder uændret kontingent og indskudssatser. Idet der primært blev henvist til det trykte materiale.
Regnskab, budget og satser blev godkendt med applaus.
Der var ingen indkomne forslag fra hverken bestyrelsen eller fra medlemmerne.
Jf. klubbens vedtægter var Kaj Sørensen, Gitte Feldskou Hansen og Per Skov Jensen på valg – alle blev genvalgt for 2 år.
Genvalg til PWC som klubbens revisor.
Alt forløb i en god stemning og generalforsamlingen sluttede ca. kl. 21.30.
På bestyrelsens vegne
Holbæk Golfklub er i vælten for tiden. Både GolfLiv og GolfMagasinet har besøgt banen – og været supertilfreds med både bane, modtage og restaurant.
Herunder kan du læse artiklen fra Golfliv, som beredvilligt har stillet den til rådighed for os.
GolfMagasinets første nummer af årgang 2016, udkom 10. december.
Det er redaktør  Jan Frimodt, der er ophavsmand til artiklen – i selskab med vores æresmedlem Steen Tinning.

Hvad går det ud på?

Den 17. april 2016 er det Golfens Dag, og Holbæk Golfklub slår dørene op til en forrygende 9-hullers-parturnering på banens to 9-hullers-sløjfer. Formålet er dels at tiltrække nye spillere, dels at skabe en begivenhed, der kan få klubbens medlemmer til at stå sammen om klubben ved at medvirke aktivt og melde sig som ambassadører, og endelig er formålet at fortælle en rigtig god historie om Holbæk Golfklub.

 

Hvordan bliver jeg ambassadør?

Vi inviterer alle klubbens senior- og ynglingemedlemmer til at blive ambassadører. Det betyder, at vi opfordrer jer til at invitere en ikke-golfspillende makker med til 9-hullers-parturneringen på Golfens Dag. Jeres makker kan være et familiemedlem, en ven, nabo, kollega…. Kort sagt, et menneske som har lyst til at prøve kræfter med golfspillets lyksaligheder sammen med jer og få en sjov og udfordrende dag på banen.

Når du har fundet en makker, så skal du melde jer til turneringen.

Du finder turneringen i turneringsprogrammet for 2016 under navnet Ambassadørtræf 17.04.2016.

Der vil også blive hængt en tilmeldingsseddel op på opslagstavlen i klubhuset. Tilmelding kan ske fra januar måned, når turneringsprogrammet er godkendt.

 

Hvad med folk udefra?

Turneringen er en del af Holbæk Golfklubs indsats på Golfens Dag. Gennem annoncering på hjemmesiden og i lokalpressen vil vi invitere udefrakommende interesserede til at spille med i 9-hullers-parturneringen. Golfklubben, Hverveudvalget, forpligter sig til at skaffe makkere, ambassadører, til udefrakommende gæster.

 

Hvordan forløber dagen?

Når tilmeldingsfristen udløber, bliver startlisterne offentliggjort. Vi spiller en 9-hullers Greensome. Vi begynder med fælles velkomst om morgenen og udlevering af goodiebags til runden. Derefter vil der være 45 minutters slagtræning i makkerpar, hvor ambassadøren er træneren. Efter runden samles vi i klubhuset til præmieoverrækkelse, afrunding, kaffe og kage.

Vi spiller på begge 9-hullers-sløjferne, så vi kan være så mange deltagere som muligt.

Ambassadørerne sørger for spilleudstyr til gæsterne. Enten via ”gamle jern” eller ved at dele udstyr.

 

På vegne af Begynderudvalget og Hverveudvalget

Susanne Sjørslev

 

Holbæk Kommune er i gang med at udarbejde lokalplan for den udvidede golfbane – inklusive skovområdet.. Lokalplanforslaget kommer for i Byrådet den 15. juni 2016. Herefter klargøres lokalplanforslaget og et kommuneplantillæg som præsenteres på en offentlig høring. Denne høring finder sted i Café Mulligan den 1. august. Hvis alt kører efter planen vil lokalplan og kommuneplantillæg blive offentliggjort i uge 47 med klagefrist uge i  47-50.

Lokalplanlægningen er det ene ben i kommunens del af projektet. Det andet ben er lejeaftalerne for de privatejede dele af golfbanen. Kommunen har den 31. marts meddelt golfklubben, at projektet søges gennemført således:

Holbæk Kommune søger at harmonisere de gældende aftaleforhold der eksisterer for det nuværende område. Heri indgår primært aftaleforholdet mellem Holbæk Kommune og den privatejede del af det nuværende baneareal.

Holbæk Kommune fører dialog med Humleore Skovdistrikt om at tilvejebringe de nødvendige arealer, hvormed golfbanen kan udvides med 3 huller. Kommunen indgår forpagtningsaftale med skovdistriktet og betaler den årlige leje for arealet, der stilles til rådighed for golfklubben i tråd med de nuværende aftaleforhold mellem golfklub og kommune. Golfklubben financierer udvidelsen af banen samt den efterfølgende drift.

Ovenstående er afhængig af politisk godkendelse, der søges gennemført hurtigst muligt. Det forventes at det politiske mandat kan være på plads inden sommerferien.

Fra golfklubbens side er vi udmærket tilfredse med, at kommunen viderefører de hidtidige aftaleforhold. Vi må acceptere, at processen tager den tid, som den nu tager og at vi først kan være klar til at afholde den besluttende ekstraordinære generalforsamling efter sommerferien.

På bestyrelsens vegne
Erik Olesen

 

 

 

 

 

Hvad går det ud på?

Den 17. april 2016 er det Golfens Dag, og Holbæk Golfklub slår dørene op til en forrygende 9-hullers-parturnering på banens to 9-hullers-sløjfer.

Hvordan bliver jeg ambassadør?

Vi inviterer alle klubbens senior- og ynglingemedlemmer til at blive ambassadører. Det betyder, at vi opfordrer dig til at invitere en ikke-golfspillende makker med til 9-hullers-parturneringen på Golfens Dag. Din makker kan være et familiemedlem, en ven, nabo, kollega….

Når du har fundet en makker, skal du melde jer til turneringen. Du finder turneringen i turneringsprogrammet under navnet: Ambassadørtræf – Golfens Dag – golf er livslang kærlighed, 17.04.2016. Du kan også tilmelde dig på opslag i klubhuset. Tilmelding er mulig fra begyndelsen af januar.

Hilsen Hverveudvalget

 

Boldvaskemaskinen er en meget følsom enhed.
Den tåler ikke nattefrost, og derfor vinterlukkes den nu.
Ligeledes bliver der heller ikke samlet bolde, og der er
mulighed for selv at anvende den manuelle boldsamler.

Meld dig og bliv ambassadør for Holbæk Golfklub på Golfens Dag 2016!

Sæt X ved søndag den 17. april 2016!

Hilsen Hverveudvalget