Baneudvalgsmøde med DGU 07.09.21

Deltagere: Jan Kipling (JK), Ole Rasmussen (OR), Søren Greenkeeper (SG), Ken Nielsen (KN), Fritz Møller (FM), Ka         Holbæk Golf Klub Baneudvalgs møde  07.09. 2021   kl. 10:00-15:00

rsten Vase (KV) (ref), samt fra 10:00 til 12:30, banekonsulent Thomas Jensen (TJ), DGU.

  1. Banebesigtigelse med Thomas Jepsen DGU 10:00-12:30.

 

Banen blev inspiceret og undervejs drøftet, herunder generel tilstand, klipning, bare pletter på fairways, greens tilstand, beplantning, beskæring af træer og buske, klipning af rough, tidsler, tilstedeværelse af japansk pileurt og stor hybenrose (invasive arter), søernes tilstand mm, samt potentielle ændringer af bunkers og greens, herunder pinplacering 14.green. Efterfølgende debat og mundtlig evaluering. TJ fremsender skriftlig rapport.

 

  1. Baneudvalgsmøde:

-Generel tilstand og planlagte arbejder (SG)

-Bedre medlemsinfo (opdateret) på hjemmesiden vedr. banearbejder, topdressing af greens etc.

 

  1. Orientering vedr. besøg af kommunen OR:

-God dialog med Holbæk Kommune vedr:

-evt blomsterblanding i høj rough

-oftere nedklipning af høj rough

-oprensning af søer

-japansk pileurt (bag 9.green)

-stor hybenrose buskads mellem 15. og 17. fairway

-beskæring af træer/ buske ved nordvestlige hjørne 8.fairway

 

  1. Bane projekter og vanding ( JK/OR)

-Historien viser et behov for vanding af (visse) fairways. Der foreligger tilbud på delvist (visse fairways) eller fuldt anlæg..

-Vi har nu modtaget skitseforslag og pristilbud vedrørende overdækning af 7 udslagssteder på driving range.

 

  1. Indkaldelse til frivillig arbejdsdag

-Maling af plankeværk ved greenkeeperhus

-vedligeholdelse af infoskilte, på Teesteder

-oprensning af sø mellem 16.green og 17.tee

 

  1. eventuelt

 

-Indkommet forslag fra medlem vedr. dropzone ved tee-41 hul 11. (efterfølgende afvist af dommer og ordensudvalget)

-Aktivering af Lokalregel vedrørende oplæg på fairway pga. huller og manglende græs.

 

Mødet afsluttet kl 15:30