Referat af mødet i Mix-udvalget den 20. maj 2020 hos Henrik

Tilstede: Henrik, Jytte, Britt, Ella og Mogens

Afbud:    Steen

Dagsorden: Opstart af sæsonen i 2020 efter Covid19 nedlukningen (eneste punkt)

Nuværende og fremtidige retningslinjer for afviklingen af golfspil er endnu ikke endeligt fastlagt. Det betyder, at den opstart som udvalgets medlemmer er blevet enige om kan blive ændret og at vi løbende må tilpasse os og respektere de gældende retningslinjer udarbejdet af hhv. Sundhedsstyrelsen, DGU og Holbæk Golfklub.

Vi begynder sæsonen torsdag den 4. juni. Vi spiller ”udenfor turneringen” den 4. og den 11. juni.

Turneringstart den 18. juni. Henrik kontakter HGK´s bestyrelse med henblik på at blokkere banen hhv. morgen og aften.

Mht. morgentiderne bliver der – i lighed med sidste år – kun blokkeret én time fra kl. 8.00 til kl. 9.00. Det betyder som tidligere oplyst, at man max. kan være 24 deltagere om morgenen under forudsætning af, at man går ud som 4-bolde. Møder der flere op henvises de sidste til eftermiddagstiden. Der må om morgenen kun startes på hhv. hul 1 og 9, da start på flere huller kan give problemer for andre på banen.

Mht. eftermiddagstiderne blokkeres banen fra kl. 15.00. Vi har af klubbens bestyrelse fået lov til at gennemføre gun-start. Da det nuværende forsamlingsforbud på 10 personer stadig gælder, må man derfor i små grupper af max. 10 personer ”sive” ud til de respektive starthuller.

Hæves forsamlingsforbudet, som foreslået af flere af folketingets partier til mellem 30 og 50 håber vi på, at vi kan mødes samlet, som vi plejer. Der er et par ændringer i turneringen i forhold til sidste sæson. Den ene er, at man kun kan slå ud fra teestederne 49, 46 og 41. Dette gøres for at forbedre flowet i spillet. Den andet er, at scorekort der afleveres ulæselige/uforståelige vil medføre, at hullet/hullerne ”tabes”. Det gøres for at undgå et tidskrævende ”detektivarbejde”.

Pt. er der regler om, at man ikke må bytte scorekort eller håndtere andres scorekort af hensyn til smittefaren. Det giver nogle store begrænsninger i håndteringen og registreringen af turneringens scorekort. Vi håber alligevel, at kunne få lov til at behandle og indtaste scorekort ved brug af hansker og håndsprit. Generelt må vi nok indstille os på at ”improvisere” en del i forbindelse med opstarten. Det håber vi, at I har forståelse for.

Vi spiller i lighed med sidste år ”inde” i lige uger og ”ude” i ulige uger. Mødetiden er fortsat 15 minutter før, dvs. hhv. kl. 7.45 og kl. 15.45.

På trods af usikkerheder og besværlige regler og procedurer glæder vi os til at se Jer på banen igen.

Næste møde: Den 29. juli hos Mogens, Glentevej 3

Referent Mogens

 

Den 4. og den 11. juni spiller vi ”udenfor turneringen”, men den 18. juni begynder vi turneringsspillet med det der oprindeligt var planlagt som 2. turneringsperiode. Vi spiller ”inde” (hul 1-8+18) i lige uger og ”ude” (hul 9 – 17) i ulige uger. Prisen for en periode er også i 2020 100 kr.

Vi forventer at spille på samme måde som sidste år med start hhv. kl. 8.00 og kl. 16.00. Mødetid senest 15 minutter før.

Som noget nyt er det i 2020 kun muligt at slå ud fra teestederne 49, 46 og 41. Dette gøres for at forbedre flowet i spillet.

Vi skal naturligvis følge de retningslinjer, der udstedes af Sundhedsstyrelsen, DGU og Holbæk Golfklub. Det vil give nogen udfordringer, som vi naturligvis gør alt for at løse. I må forvente, at der vil blive en del ”improvisationer” i opstartsfasen afhængig af de regler og retningslinjer vi skal følge.

På trods af usikkerhederne og besværlige regler og procedurer glæder vi os til gense Jer på banen.

Med venlig hilsen

Mix-udvalget

Referat af Mix-udvalgsmødet den 25. september 2019 hos Jens

 

Afbud: Ingen

 

Nyt fra formanden:

Henrik fortalte, at næste sæsons Events bliver gennemført som EGA turneringer, dvs. med Hcp-regulering.

Fællesspisning med begynderne næste sæson blev drøftet. Mix-udvalget er positiv indstillet, men det kræver øgede budgetmidler.

I forbindelse med periodeafslutningen den 17. oktober kan den blokkerede periode om morgenen reduceres, da de fleste vælger at spille om eftermiddagen.

Næste år slettes blokeringen om morgen de torsdage, hvor der er periodeafslutning. Ønsker man at spille om morgenen disse dage tilmelder man sig via Golfbox. Morgenblokeringen på dage med fællesspisning reduceres

 

Input til udvalgsmødet den 28. september

Henrik fremsætter følgende ønsker fra Mix-udvalget:

·       Bedre søgefaciliteter på Hjemmesiden

·       Forbedring af 41-teestederne

·       At puttinggreenen gøres mere kuperet, så den bedre afspejler de rigtige greens.

·       Mere information om SGO-ordningen

·       Flere klubber kommer med i SGO-ordningen

 

Golftur til Sverige i foråret 2020

Det blev besluttet, at Jens kommer med et oplæg til en Sveriges golftur til Skåne i maj 2020.

 

Periodeafslutning den 17. oktober

Afvikles på samme måde som seneste periodeafslutning

Mødetid senest kl. 15.00. Briefing kl. 15.30. Gunstart umiddelbart efter.

 

Skal Mix-udvalget have en Facebook-gruppe?

Det blev besluttet, at vurdere interessen på medlemsmødet den 17. oktober. En Facebook-side kræver en ildsjæl som tovholder.

 

Årsmøde for Mix-spillere

Afholdes i forbindelse med sidste periodeafslutning den 17. oktober umiddelbart inden spisningen med følgende dagsorden:

·       Orientering om indeværende sæson (Henrik)

·       Fremlæggelse af regnskab (Jytte)

·       Drøftelse af den kommende sæson i 2020

·       Valg af Mix-udvalgsmedlemmer i den kommende sæson

De nuværende medlemmer ønsker alle genvalg. Formand og kasserer vælges for to år. Jytte er på valg i år. Det blev besluttet, at også ”menige” udvalgsmedlemmer fremover vælges for to år for at sikre, at der bliver en kontinuitet i udvalget. I overgangsåret i år vælges Britt, Steen og Ella for et år og Jens og Mogens for to år. Herefter vælges alle for to år.

 

Eventuelt

Det ville være ønskværdigt, om man kunne deltage i kurser i brug af Golfbox.

 

Referent: Mogens

Referat af møde i mixudvalget d. 31. juli 2019 kl. 19.30 hos Ella

Alle udvalgsmedlemmer var mødt frem

 1. Optimering af spille-og blokeringstider

Muligheder for at øge effektiviteten af spilletider blev drøftet. Udvalget syntes generelt, at torsdagsturneringerne forløber tilfredsstillende. Henrik deltager i mødet om spille- og blokkeringstider.

Den 24. juli mødte 23 op til turnering om morgenen pga. vejrudsigtens meget varme eftermiddag. Traditionen tro blev deltagerne sendt ud som 3-bolde. Det gav flere bolde end vores blokering kunne håndtere. Det skabte desværre problemer for de øvrige morgenspillere. Det blev på mødet besluttet, at der højst kan gå 24 ud om morgenen, under forudsætning af, at de går ud som 4-bolde. Møder der mere end 24 op henvises de sidste til at komme igen om eftermiddagen.

Om morgenen kan der kun slås ud fra hul 1 og 18 i lige uger og på hul 9, 16 og17 på ulige uger.

 1. Kommunikation

Det blev præciseret, at nye Mix-spillere kun kan deltage, hvis begynderudvalget har meddelt, at de er parate til det.

Det blev diskuteret, om man skulle oprette en lukket Facebook-gruppe for Mix-spillere hvor man kunne forhøre sig om andre havde mulighed og lyst til at spille på et bestemt tidspunkt. Holdningen var positiv i udvalget, men ingen tog umiddelbart opgaven på sig.

 1. Evaluering af betaling til fællesspisning

Det var udvalgets holdning at opkrævning af betaling til fællesspisningerne vha. Mobile Pay fungerede godt og ordningen fortsætter. Hvis nogen ønsker at betale med kontanter blev det aftalt, at den der modtager kontanterne, sætter et tilsvarende beløb ind på Mobile Pay og beholder kontanterne. Husk at skrive medl.nr. og navn så man kan se, hvem betalingen kommer fra.

 1. periode afslutning den 15. august.

Sidste frist for tilmelding og forudbetaling for middag er 8. august. Betaling for middag skal ske til Britt på mobil Pay 41993131. Prisen for maden er 150 kr.

Britt laver liste til opslag.

Mødetid kl. 15.30. Briefing kl. 16.00. Gunstart kl. 16.30. Husk at der ikke skal udskrives scorekort til periodeafslutningerne. Vi spiller igen Texas Scrample med trafiklys. Jytte aftaler menuen med Hanne. Britt køber præmier.

 1. Duffers Day den 8. august

Torsdagsturneringen er aflyst denne dag. Man kan dog godt gå ud om morgenen. Mødetid er kl. 15.00 Gunstart kl. 15.30. Kun medlemmer med et hcp. på 37 eller derover kan deltage. Pris for turneringen er 75 kr. og man tilmelder sig via Golfbox under ”Turneringer”. Maden betales særskilt. Der spilles hul 1-12.

 1. Dato og sted for næste møde

Næste møde afholdes den 25. september kl. 19.30 hos Jens, Gl. Skovvej 23, 4340 Tølløse

 

Referent: Mogens

Referat af Mix-udvalgsmøde 3. april hos Steen

Til stede: Henrik, Ella, Jytte, Britt, Jens, Steen og Mogens

Afbud: Ingen

 1. Godkendelse af referat af sidste møde

Referatet blev godkendt

 1. Opstart af sæsonen 11. april

Jytte havde udarbejdet et oplæg. Jytte reviderer oplægget. Mogens mailer det ud til medlemmerne via GolfBox.

Årshjulet indlæses i klubbens aktivitetskalender (Mogens)

 1. MobilePay

MobilePay han nu benyttes til indbetalinger til Mix-udvalget. Man taster Box14022 som modtager. Husk at skrive navn og medl.nr. (de sidste 4 cifre) ved indbetalinger.

 1. Besøg af GOF-inderne

GOF-inderne skal være velkomne den 23. maj. Fra kl. 18.30 i et tilstødende lokale, hvor interesserede kan kontakte dem. Ella kontakter Karin.

 1. Status på turen til Malmø

Der er pt. 19 tilmeldte til turen til Malmø den 25. maj og turen gennemføres. Man har måttet ændre bane til Rönnebäk og starttidspunkt til kl.11.00. Jens kontakter de tilmeldte direkte på mail og informerer om ændringerne.

 1. Status på køb af trøjer elle veste til Mix-udvalgsmedlemmer.

Veste til herrerne blev afprøvet og godkendt. Steen undersøger alternativ pasform til kvindernes veste.

 1. Beskrivelse af betingelser for at deltage i ”Madaftenerne”

Britt fremviste forslag til tilmeldingsblanket. Den tilretter hun og listen placeres på bordet senest ugen før.

 1. Eventuelt

Intet under dette punkt

 1. Næste møde

Afholdes den 29. maj kl. 19.30 hos Jytte, Marius Pedersens Vej 117

 

Referent: Mogens

Årshjul – Mix 2019

Mix torsdage kl. 8.00 og kl. 16.00. Sammensætning af hold: 15 min. før. – Husk at udskrive scorekort.

April 2019
3 Mix udvalget afholder møde Referat fra mødet offentliggøres på klubbens hjemmeside
11 Mix, Hul 9-17 (ude)
18 Mix, aflyst pga helligdag Golfbanen er åben for tilmelding via Golfbox
25 Mix, Hul 9-17 (ude)
Maj 2019
2 Mix, Hul 1-8, 18 (Inde)
9 Mix, Hul 9-17 (ude)
16 Mix, Hul 1-8, 18 (Inde)
23 Mix, Hul 9-17 (ude) &

Fællesspisning

Tilmeldingsfrist til dagens fællesspisning; 16. maj. Se opslagstavlen. Pris for Mix turneringsdeltagere: 50 kr. for dagens ret incl. 1 lille øl eller sodavand
25 Dagstur til Sverige Se opslagstavlen. Pris: 600 kr. Tilmeldingsfrist ultimo marts.
29 Mix udvalget afholder møde Referat fra mødet offentliggøres på klubbens hjemmeside
30 Mix, aflyst pga helligdag Golfbanen er åben for tilmelding via Golfbox
Juni 2019
6 Mix, Hul 9-17 (ude)
13 1. Mix periodeafslutning Hul 1-8, 18 (Inde) Tilmeldingsfrist 6. juni 2019. Pris: 150 kr.
15 Forårs event, gunstart Tilmeldingsfrist 1 uge før. Se opslagstavle. Pris: 250 kr.
20 Mix, Hul 9-17 (ude)
27 Mix, Hul 1-8, 18 (Inde)
Juli 2019
4 Mix, Hul 9-17 (ude)
11 Mix, Hul 1-8, 18 (Inde)
18 Mix, Hul 9-17 (ude) &

Mix Fællesspisning

Tilmeldingsfrist til dagens fællesspisning; 11. juli. Se opslagstavlen. Pris for Mix turneringsdeltagere: 50 kr. for dagens ret incl, 1 lille øl eller sodavand
25 Mix, Hul 1-8, 18 (Inde)
31 Mix udvalget afholder møde Referat fra mødet offentliggøres på klubbens hjemmeside
August 2019
 

1

 

Mix, Hul 9-17 (ude)

8 Mix aflyst pga Duffers-day Alle med hcp. 37-72 kan tilmelde sig. Se opslagstavlen
15 2. Mix periodeafslutning Hul 9-17 (ude) Tilmeldingsfrist 8. aug. 2019. Pris: 150 kr.
22 Mix, Hul 1-8, 18 (Inde)
24 August event, gunstart Tilmeldingsfrist 1 uge før. Se opslagstavle. Pris: 250 kr.
29 Mix, Hul 9-17 (ude)
September 2019
5 Mix, Hul 1-8, 18 (Inde)
12 Mix, Hul 9-17 (ude)
19 Mix, Hul 1-8, 18 (Inde) &

Fællesspisning

Tilmeldingsfrist til dagens fællesspisning; 12. september. Se opslagstavlen. Pris for Mix turneringsdeltagere:

50 kr. for dagens ret incl, 1 lille øl eller sodavand

25 Mix udvalget afholder møde Referat fra mødet offentliggøres på klubbens hjemmeside
26 Mix, Hul 9-17 (ude)
Oktober 2019
3 Mix, Hul 1-8, 18 (Inde)
10 Mix, Hul 9-17 (ude)
11 Natgolf kl. ca. 18.00 Tilmeldingsfrist 1 uge før. Se opslagstavle. Pris: 250 kr.
17 3. Mix periodeafslutning Hul 9-17 (inde) Tilmeldingsfrist 10. okt. 2019. Pris: 150 kr.
&
Mix årsafslutning med valg til mix udvalget kl
18.00 – 20.00
November 2019
30 Gløgg & Golf kl. ca. 11.00 Tilmeldingsfrist 1 uge før. Se opslagstavle. Pris: 250 kr.

Referat fra mødet torsdag den 10. januar 2019 kl. 19.30 hos Mogens

Til stede: Alle fremmødt

Dagsorden

 1. Opfølgning på forrige møde

Vi fortsætter om torsdagen på samme tider. Holbæk Golfklubs bestyrelse har besluttet, at de tre grupper, der spiller torsdag kun kan spille 9 huller. Der kan ikke laves links fra mail i golfbox til hjemmesiden. Vi skal i fremtiden indhente skriftlig tilladelse til at fotos, hvor personer kan identificeres kan offentliggøres.

 1. Planlægning af årshjul

Der spilles Mixturnering om torsdagen på samme måde som i 2018. Ella kordinerer med begynderudvalget om placeringen af Duffers Day. Ella, Jytte og Britt mødes og udarbejder forslag til Årshjul inkl. madaftener. Henrik fastlægger årets Events.

 1. Sveriges tur

Jens har indhentet foreløbige priser på en golftur til Skåne. Greenfee og frokost for ca. 400 danske kr. Transport 160 kr. i egne biler og 375 kr. i lejet bus. Jens arbejder videre med et konkret forslag. Beregningerne er baseret på 20 deltagere. Evt. den 25. maj.

 1. Fremtidige møder fastlægges

Onsdage kl. 19.30. Konkrete datoer fastlægges i årshjulet. Møder fjorten dage før periodeafslutninger.

Prisen for en periode koster også i 2019 100 kr. Man kan ikke i 2019 betale for enkelte turneringsdage. Kun personer, der betaler for hele perioden, kan deltage i spisning. Britt udarbejder skrivelse med betingelserne for at deltage i madaftenerne.

 1. Køb af trøjer og afklaring af om disse må beholdes ved udtrædelse af bestyrelsen

Steen og Jens kontakter Ole mht. køb af trøjer evt. en vest. Tøjet må beholdes ved udtrædelse af Mix-udvalget.

 1. Skal vi finde på noget andet end Texas Scramble til afslutning?

Vi fortsætter med Texas Scrample med trafiklys til periodeafslutningerne i 2019, men er dog åbne for nye ideer til 2020. Vi har diskuteret at spille med flere rækker, men besluttede i 2019 at fortsætte med en række.

 1. Ændret Forretningsorden og Ny Mix-turneringsfolder

Forretningsordenen er nu tilrettet, så bestyrelsen består af 7 personer, som vedtaget på generalforsamlingen i oktober 2018. Mogens sætter ny forretningsorden på hjemmesiden.

Ændringer til Mix-brochuren blev drøftet. Mogens tilretter og trykker brochurer til sæsonens start og lægger indholdet på hjemmesiden.

 1. Eventuelt

Jens oplyser, at fysioterapeuterne på Munkholmvej har oprettet særlige ”golfhold” med fokus på de øvelser, der er særlige for golfspillere.

Referatet udsendes først til bestyrelsen. Er der ikke indkommet indvendinger efter tre hverdage er referatet godkendt. Næste møde afholdes onsdag den 3. april kl. 19.30 hos Steen.

 

Referent: Mogens

Deltagere

 

Henrik Bækgaard

Jytte Strate Christensen

Steen Nielsen

Mogens Kofod

Jens Rohrberg

Britt Thomsen

Afbud Ella Schumann
Referent Britt
Dagsorden
Kontakt  til bestyrelse Henrik fik mandat til at gå til bestyrelsen for at sikre, at det ikke bliver muligt at få tilladelse til at lukke tider for en gruppe på faste dage med mindre at gruppen er et udvalg.
Vedtægter Det blev vedtaget, at udvalgets vedtægter tilrettes, så det fremgår, at der er 7 personer i bestyrelsen. Mogens tilretter.
Arbejdsdeling Formand:                               Henrik

Næstformand:                       Ella

Kasserer:                               Jytte

Kommunikationsansvarlig: Mogens

Styrer vedligeholdelse af vedtægter mv.
Skriver og udsender referat
Hjemmeside m.m

Turneringsledere:                  Jens, Jytte, Ella, Steen

Koordinerer fremmøde indbyrdes

Mødeafvikling:                      Ella

Indkalder til møder m. agenda

Periodeafslutninger:              Britt og Jytte

Fællesspisninger:                  Britt og Jytte

Årshjul:                                 Jytte og Ella
Duffers day:                           Steen og Ella

Steen spørger Mads, om der er behov for hjælp

 

Junior og begynderudvalg Henrik stiller forslag om, at de juniorer, der går 18 huller om torsdagen, starter på Mixholdets første hul kl. 15.00, da det ikke fungerer optimalt i dag.

Alle udvalg  incl. Mix bør have fokus på flow. Henrik følger op.

 

Fællesspisning – socialt arrangement

 

Der er bevilliget penge i budgettet til fællesspisning, med nedsat egenbetaling.
Egenbetaling: 50 kr. pr. person for dagens ret incl lille øl/vand. 
Trøjer I det vedtagne budget er der afsat penge til trøjer til bestyrelsen, så vi er let
genkendelige på spilledage. Emne til næste møde.
Nye golfregler, Pjecer Henrik har købt pjecer med de nye golfregler, de vil blive udleveret til Gløgg og golf arrangementet.
Lodtrækning,

Fokus på flow

Af hensyn til flow på banen er det besluttet, at lodtrækning i Mix sker lidt styret, så vi undgår for store forskelle på holdenes samlede handicap. Lodtrækning sker torsdage kl. 7.45  og kl. 15.45
Kommunikation Debat omkring evt. fast bundtekst på vores mail via Golfbox, med mulighed for afmelding af fremtidige mail. Mogens vender det med Morten Skou.

Vi tages fra gang til gang, stilling til om, der skal udsendes generel information.
Er der f.eks. lagt en ny brochure om Mix på hjemmesiden, sendes en kort mail ud med link til mailen.

Mogens undersøger regler for tilladelse til at offentliggøre billeder hos Morten Skou.

Spørgsmål til regelaften Er der en regel om, at man skal tælle hinandens slag  – eller er det frivilligt?
Tur til Sverige Jens kommer med udkast til golftur til Sverige til næste møde.
Eventuelt Forslag om, at der skal gives en erkendtlighed til personer, der udtræder af bestyrelse, blev vedtaget. Beløb 200 kr.
Steen køber 2 buketter af 200 kr. til Birgit og Pia. 

Hvis man ønsker at stoppe i bestyrelse henstilles til, at man melder det ud hurtigst muligt, så arbejdet med at finde nye kandidater kan gå i gang.

Der købes stemmesedler til næste generalforsamling, hvis der skulle blive kampvalg.

Næste møde

 

Agenda

Torsdag den 10. januar 2019 kl. 19.30 hos Mogens, Glentevej 3, 4300 Holbæk.

 

Planlægning af årshjul – skal efterfølgende koordineres med juniorerne

Fremtidige møder fastlægges
Køb af trøjer og afklaring af om disse må beholdes ved udtrædelse af bestyrelsen
Sveriges tur
Skal vi finde på noget andet end Texas Scrable til afslutning?

Eventuelt

Referat fra generalforsamlingen i Mix-udvalget 11. oktober 2018

 1. Orientering om sæsonens forløb (Henrik)

Henrik fortalte at Mix-turneringen – efter en lidt turbulent start – nu efter 2. sæson – var en respekteret og værdsat del af Holbæk Golfklub. Henrik fortalte endvidere, at samarbejdet med juniorerne og begynderne var forløbet meget tilfredsstillende. Der er stadig et par mindre forbedringspunkter i samarbejdet – også hos os selv. Det tager bestyrelsen fat på i den kommende sæson. Henrik roste både bestyrelsen og alle medlemmerne for smidighed vedr. løsning af opståede problemer, men ikke mindst for det gode humør og den gode stemning, der prægede såvel torsdagsturneringerne som Mix-afdelingens events.

Henrik takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer Birgit og Pia for deres indsats i bestyrelsen.

Mix-afdelingen har i sæsonen haft 82 forskellige og den gennemsnitlige deltagelse i torsdagsturneringerne var 39 deltagere.

Mix-udvalget har til den kommende sæson bl.a. søgt Klubbens Bestyrelse om penge til at gennemføre tre fællesspisninger til en reduceret kuvertpris på ca. 60 kr. – evt. efter tre turneringsdage med tvungen start fra hhv. grøn, rød og gul tee. Den nye bestyrelse arbejder videre med disse ideer.

 

 1. Fremlæggelse af regnskabet for 2018-sæsonen

Jytte fremlagte turneringsregnskabet, der viste et beskedent overskud på 799 kr., der overføres til næste års præmiepulje.

 

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På bestyrelsesmødet den 19. september blev det besluttet at nedsætte antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 7 til 6.

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

Henrik Bækgaard (Formand)- ønsker genvalg

Steen Nielsen – ønsker genvalg

Mogens Kofod – ønsker genvalg

Ella Schumann – ønsker genvalg

Birgit Søndergaard – ønsker ikke genvalg

Pia Berg – ønsker ikke genvalg

Jytte Strate Christensen er ikke på valg, da hun er valgt for en toårig periode

Medlemmerne mente ikke, at man i bestyrelsen selv kunne bestemme antallet af bestyrelsesmedlemmer, der måtte stå i vedtægterne. Birgit foretog en søgning på sin mobil og kunne berette, at der står, at bestyrelsen består af 6 medlemmer. Ups. Det havde bestyrelsen ikke fået ændret, da vi udvidede med Pia til 7 medlemmer. Den

nye bestyrelse har fået i opdrag, at få det på plads snarest i den kommende sæson.

Det blev besluttet, at fortsætte med 7 medlemmer.

Henrik, Steen, Mogens, og Ella blev genvalgt. Jytte er valgt for en toårig periode og er derfor først på valg næste år.

Som de to nye medlemmer blev Britt Thomsen og Jens Rohberg valgt.

 1. Eventuelt

Der var intet under punktet.

 

Referent Mogens

  Fra torsdag den 23. august flyttes morgentiderne fra 8.30 til 8.00.