GOF’inderne – Seniorklub for damer i Holbæk Golfklub.

Vedtægterne er gældende fra 26. september 2014.

Klubbens navn og hjemsted.
Klubbens navn er GOF’inderne, som er en afdeling af Seniorklubben i Holbæk Golfklub.
Turneringen er kun for damer, der er medlem af Holbæk Golfklub.
Medlemmerne er omfattet af gældende regler for Holbæk Golfklub.

Medlemmer
Som medlemmer kan optages damer med max. handicap index 36. Alder 60 +

Bestyrelse
Bestyrelsen består af 3 medlemmer og vælges på generalforsamlingen for 1 år ad gangen.  Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen med formand og kasserer.

Kontingent
Kontingent fastsættes på generalforsamlingen.
Kontingentet dækker præmier (vin) og opkræves til april ved sæsonstart og er dækkende for et år.
Der er oprettet konto i et pengeinstitut. Formanden og kassereren har fuldmagt til kontoen i fællesskab.

Sæson
Der spilles hele året. Sommersæson fra april til oktober og vintersæson fra oktober til april.

Spilledag/spilleform/starttid
Der spilles fredag formiddag og i én række.
Der henvises til den udleverede spilleplan for henholdsvis sommersæson og vintersæson.

Pointberegning/resultater
For at opnå point skal scorekortet være udfyldt efter gældende golfregler. Scorekortet skal umiddelbart efter spillet afleveres til den matchansvarlige for dagen.
Der foretages løbende regulering efter gældende regler.

Generalforsamling/vedtægtsændringer
Den ordinære generalforsamling afholdes i forbindelse med afslutning af sommersæson ultimo september.  Der indkaldes til generalforsamling med 2 ugers varsel.
Forslag til behandling på generalforsamlingen – herunder forslag til vedtægtsændringer – skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før afholdelse af generalforsamling.

Endelig dagsorden udsendes senest 5 dage før generalforsamling.

Forslag vedtages eller forkastes med almindeligt stemmeflertal af de fremmødte.

Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling holdes, hvis bestyrelsen eller mindst ¼ af Gof’indernes medlemmer skriftlig forlanger det med angivelse af forslag, der ønskes behandlet.
Indkaldelse sker med mindst 2 ugers varsel og endelig dagsorden udsendes senest 5 dage før afholdelse af ekstraordinær generalforsamling.
Afstemning foregår som ved ordinære generalforsamlinger.

Nedlæggelse af Seniorklubben: Gof’inderne.
Kan kun ske på en generalforsamling ved at 2/3 af medlemmerne stemmer for nedlæggelse.
Evt. restbeløb på Gof’indernes konto overføres til juniorarbejdet i Holbæk Golfklub.

Vedtaget på ordinær generalforsamling den 26. september 2014.