Referat fra mødet torsdag den 10. januar 2019 kl. 19.30 hos Mogens

Til stede: Alle fremmødt

Dagsorden

  1. Opfølgning på forrige møde

Vi fortsætter om torsdagen på samme tider. Holbæk Golfklubs bestyrelse har besluttet, at de tre grupper, der spiller torsdag kun kan spille 9 huller. Der kan ikke laves links fra mail i golfbox til hjemmesiden. Vi skal i fremtiden indhente skriftlig tilladelse til at fotos, hvor personer kan identificeres kan offentliggøres.

  1. Planlægning af årshjul

Der spilles Mixturnering om torsdagen på samme måde som i 2018. Ella kordinerer med begynderudvalget om placeringen af Duffers Day. Ella, Jytte og Britt mødes og udarbejder forslag til Årshjul inkl. madaftener. Henrik fastlægger årets Events.

  1. Sveriges tur

Jens har indhentet foreløbige priser på en golftur til Skåne. Greenfee og frokost for ca. 400 danske kr. Transport 160 kr. i egne biler og 375 kr. i lejet bus. Jens arbejder videre med et konkret forslag. Beregningerne er baseret på 20 deltagere. Evt. den 25. maj.

  1. Fremtidige møder fastlægges

Onsdage kl. 19.30. Konkrete datoer fastlægges i årshjulet. Møder fjorten dage før periodeafslutninger.

Prisen for en periode koster også i 2019 100 kr. Man kan ikke i 2019 betale for enkelte turneringsdage. Kun personer, der betaler for hele perioden, kan deltage i spisning. Britt udarbejder skrivelse med betingelserne for at deltage i madaftenerne.

  1. Køb af trøjer og afklaring af om disse må beholdes ved udtrædelse af bestyrelsen

Steen og Jens kontakter Ole mht. køb af trøjer evt. en vest. Tøjet må beholdes ved udtrædelse af Mix-udvalget.

  1. Skal vi finde på noget andet end Texas Scramble til afslutning?

Vi fortsætter med Texas Scrample med trafiklys til periodeafslutningerne i 2019, men er dog åbne for nye ideer til 2020. Vi har diskuteret at spille med flere rækker, men besluttede i 2019 at fortsætte med en række.

  1. Ændret Forretningsorden og Ny Mix-turneringsfolder

Forretningsordenen er nu tilrettet, så bestyrelsen består af 7 personer, som vedtaget på generalforsamlingen i oktober 2018. Mogens sætter ny forretningsorden på hjemmesiden.

Ændringer til Mix-brochuren blev drøftet. Mogens tilretter og trykker brochurer til sæsonens start og lægger indholdet på hjemmesiden.

  1. Eventuelt

Jens oplyser, at fysioterapeuterne på Munkholmvej har oprettet særlige ”golfhold” med fokus på de øvelser, der er særlige for golfspillere.

Referatet udsendes først til bestyrelsen. Er der ikke indkommet indvendinger efter tre hverdage er referatet godkendt. Næste møde afholdes onsdag den 3. april kl. 19.30 hos Steen.

 

Referent: Mogens

Vi har desværre måtte lukke banen for spil fra hul 7-18 pga. oversvømmelse. Der er kun mulighed for spil fra  hul 1-6.

Mvh

Baneudvalget

Kære medlemmer !

 

 

 

Efter den sidste storm, har vi stor brug for jeres hjælp . På flere af vores huller er der en masse tang, som er skyllet op på fairwayen. Green keeperne har fjernet det meste , men vi mangler stadig  en del.

Vi har brug for at rive det sidste tang sammen ,så banen, så hurtigt som muligt kan blive spilleklar.

For jer som har lyst og energi, bliver der etableret en arbejdsdag ONSDAG DEN  9/1,  hvor vi mødes ved klubhuset kl. 09.00.

Medbring  gerne egen løvrive og evt. handsker, ellers har vi en del river som vi kan bruge.

Klubben vil efter endt arbejde være vært for en frokost ca. 13.00

Vel mødt !

 

Baneudvalget /Jan Kipling

GOLFREGLER KURSER

De nye golfregler 2019

Fra den 1. januar 2019 er de nye golfregler gældende.
Reglerne er blevet ændret på mange områder, og der vil blive brug for indlæring af disse.
Vi har fået indblik i de nye regler og er klar til at videregive vores viden til medlemmer af Holbæk Golfklub.

Der er planlagt 10 regel kurser for medlemmer.
Datoer er som følger:

8. januar – 23. januar – 5. februar – 13. februar – 20. februar – 7. marts – 26. marts og 3. april : Alle dage 18:30 i klubben

2. marts og 16. marts : kl. 11:00 i klubben  

På tilmeldingslisterne, ophængt på opslagstavlen i klubhuset, er der ligeledes oplysninger om datoer og tidspunkter for møderne.

Der er udgivet nye regelbøger. Disse vil kunne erhverves i vores Servicecenter, ligesom de kan erhverves ved fremmøde til regelmødet.

Vi har desværre måtte lukke banen for spil fra hul 7-18 pga. oversvømmelse. Der er mulighed for spil hul 1-6.

Husk at fletteregler  er gældende  ved  en evt.  2. runde.

 

Mvh

 

Baneudvalget

Kender du en der skal have en gave, der varer hele livet? Så køb en Startpakke til golf! For 500.- kr. får han et begynderforløb, der varer 1 måned med undervisning og lån af udstyr. Gavekortet kommer i en lille fin gaveæske. Køb Startpakken i dag og modtag gavekortet og gaveæsken i morgen.
https://www.dgushop.dk/klubber/holbaek-golfklub

Referat fra Generalforsamling 2018, konstituerende møde og organisationsdiagram er på hjemmesiden: Klubben>Bestyrelse>Generalforsamlinger og Klubben>Bestyrelse>Referater

For at gøre bestillingstidspunktet mere menneskeligt på golfbox er det nu ændret fra kl. 24.00 til kl. 20.00

Mvh

Holbæk Golfklub

Kære Medlemmer

 

Efter sidste oversvømmelse er banen nu blevet så våd at vi går over til vinterregler.

Der SKAL tee´s op på fairways og forgreens. Der MÅ lægges op i semirough og rough.

 

Husk at, hvis vores normale greens er hvide (af sne eller rimfrost), SKAL man spille til de provisoriske greens.

 

Mvh

Baneudvalget

Deltagere

 

Henrik Bækgaard

Jytte Strate Christensen

Steen Nielsen

Mogens Kofod

Jens Rohrberg

Britt Thomsen

Afbud Ella Schumann
Referent Britt
Dagsorden
Kontakt  til bestyrelse Henrik fik mandat til at gå til bestyrelsen for at sikre, at det ikke bliver muligt at få tilladelse til at lukke tider for en gruppe på faste dage med mindre at gruppen er et udvalg.
Vedtægter Det blev vedtaget, at udvalgets vedtægter tilrettes, så det fremgår, at der er 7 personer i bestyrelsen. Mogens tilretter.
Arbejdsdeling Formand:                               Henrik

Næstformand:                       Ella

Kasserer:                               Jytte

Kommunikationsansvarlig: Mogens

Styrer vedligeholdelse af vedtægter mv.
Skriver og udsender referat
Hjemmeside m.m

Turneringsledere:                  Jens, Jytte, Ella, Steen

Koordinerer fremmøde indbyrdes

Mødeafvikling:                      Ella

Indkalder til møder m. agenda

Periodeafslutninger:              Britt og Jytte

Fællesspisninger:                  Britt og Jytte

Årshjul:                                 Jytte og Ella
Duffers day:                           Steen og Ella

Steen spørger Mads, om der er behov for hjælp

 

Junior og begynderudvalg Henrik stiller forslag om, at de juniorer, der går 18 huller om torsdagen, starter på Mixholdets første hul kl. 15.00, da det ikke fungerer optimalt i dag.

Alle udvalg  incl. Mix bør have fokus på flow. Henrik følger op.

 

Fællesspisning – socialt arrangement

 

Der er bevilliget penge i budgettet til fællesspisning, med nedsat egenbetaling.
Egenbetaling: 50 kr. pr. person for dagens ret incl lille øl/vand. 
Trøjer I det vedtagne budget er der afsat penge til trøjer til bestyrelsen, så vi er let
genkendelige på spilledage. Emne til næste møde.
Nye golfregler, Pjecer Henrik har købt pjecer med de nye golfregler, de vil blive udleveret til Gløgg og golf arrangementet.
Lodtrækning,

Fokus på flow

Af hensyn til flow på banen er det besluttet, at lodtrækning i Mix sker lidt styret, så vi undgår for store forskelle på holdenes samlede handicap. Lodtrækning sker torsdage kl. 7.45  og kl. 15.45
Kommunikation Debat omkring evt. fast bundtekst på vores mail via Golfbox, med mulighed for afmelding af fremtidige mail. Mogens vender det med Morten Skou.

Vi tages fra gang til gang, stilling til om, der skal udsendes generel information.
Er der f.eks. lagt en ny brochure om Mix på hjemmesiden, sendes en kort mail ud med link til mailen.

Mogens undersøger regler for tilladelse til at offentliggøre billeder hos Morten Skou.

Spørgsmål til regelaften Er der en regel om, at man skal tælle hinandens slag  – eller er det frivilligt?
Tur til Sverige Jens kommer med udkast til golftur til Sverige til næste møde.
Eventuelt Forslag om, at der skal gives en erkendtlighed til personer, der udtræder af bestyrelse, blev vedtaget. Beløb 200 kr.
Steen køber 2 buketter af 200 kr. til Birgit og Pia. 

Hvis man ønsker at stoppe i bestyrelse henstilles til, at man melder det ud hurtigst muligt, så arbejdet med at finde nye kandidater kan gå i gang.

Der købes stemmesedler til næste generalforsamling, hvis der skulle blive kampvalg.

Næste møde

 

Agenda

Torsdag den 10. januar 2019 kl. 19.30 hos Mogens, Glentevej 3, 4300 Holbæk.

 

Planlægning af årshjul – skal efterfølgende koordineres med juniorerne

Fremtidige møder fastlægges
Køb af trøjer og afklaring af om disse må beholdes ved udtrædelse af bestyrelsen
Sveriges tur
Skal vi finde på noget andet end Texas Scrable til afslutning?

Eventuelt