Regel – dommerudvalget invitere til endnu en aften, Kl. 17.00 den 16. September 2019, hvor der bliver opfølgning på de nye regler og samtidig vist i praksis.

De tilmeldte vil blive opdelt i tre grupper.  Et medlem af Regel – og dommerudvalget forestår opfølgning og viser en række regelsituationer i praksis.

Undervisningen vil blive afholdt på Hul 7 – Hul 8 og Hul 18.

Vi forventer, at en tur rundt på nævnte tre huller vil vare ca. 1½ – 2 timer

Efterfølgende vil underviserne stille sig til rådighed med svar på regelspørgsmål, som måske ikke blev berørt under turen rundt på de tre huller.

Denne invitation er for alle medlemmer i Holbæk Golfklub.

Tilmeldingsliste findes på opslagstavlen i klubhuset

De bedste hilsener
Regel – og dommerudvalget
Henning Magnussen  –   Henrik Madsen   –  Michael Sander  –   Jan Nielsen, pro og Mogens Holst

Regel Caféen er lukket!

Besøg i Regel Cafeén har været meget få og derfor er det besluttet ikke at holde åben mere i 2019.

PS. Skulle I have brug for svar på regelspørgsmål af enhver art, er alle i Regel –  dommerudvalget altid parate til at hjælpe.

Kontakt os meget gerne pr. telefon eller e-mail.

De bedste hilsener
Regel – og dommerudvalget
Henning Magnussen  –   Henrik Madsen   –  Michael Sander  –   Jan Nielsen, pro og Mogens Holst

Møde i Baneudvalget den 7. august 2019, kl. 13.00 i klubhuset/mødelokale

Tilstede: Jan Kipling (JK), Karsten Vase Jensen (KVJ), Frits Møller (FM), Ole Rasmussen (OR), Charlotte Westhoff (CW)

Fraværende: Søren Andersen (SA)

Dagsorden:

 1. Indledning –godkendelse af referat
 2. Ønsker/tiltag næste år på banen
 3. Træer på 1. fairway
 4. 16./17. tee
 5. Golf i centrum
 6. Ekstra mand v/Ole
 7. Skiltning på banen
 8. Hybridgræs på hul 1
 9. Vinterbane ved oversvømmelse
 10. Evt.

Ad 1:
Referatet blev godkendt uden bemærkninger

Ad 2 og 3:
Bestyrelsen vil gerne have Baneudvalgets prioritering til arbejder, der ønskes udført i indeværende år:

Det blev aftalt, at træer på 1. fairway i højre side fjernes og erstattes af nyindkøbte. FM finder egnede træer.

Det blev aftalt, at de to træer på hul 9 venstre side fjernes og at de resterende klippes og forsøges bevaret.

Derudover blev det aftalt/diskuteret, at der skal skrues op for vanding af vores træer på banen. JK taler med SA om dette.

Udover disse arbejder, blev følgende opgaver prioriteret:

 • Green på hul 14 ændres – dette har været et ønske længe, og greenkeeperne kan selv udføre det meste af arbejdet, således at udgiften kan holdes på et fornuftigt niveau.
 • Åen på tværs af hul 9 ønskes fyldt op med sten således, at helhedsindtrykket forbedres
 • 18. teested ønskes ændret til et græsteested – i lighed med hul 12. Dette vil bevirke, at det nuværende teested rykkes lidt nærmere på stien.

Derudover blev det aftalt, at der skal bygges en trappe på 14. teested – i lighed med trappen på 12. teested. KVJ kunne i den forbindelse oplyse, at stenene ikke bliver glatte i regnvejr.

Det blev aftalt, at der opsættes en bænk ved. 9 teested / tee 53, da der har været udtrykt ønske om en sådan. I det hele taget er der ikke mange ’hvilesteder’ på banen.

Ønsket om bænke ved drivingrange imødekommes ikke, da udvalget er enige om, at dette vil skabe for meget uro for de, der træner.

Ad 4:
Sikkerheden ved udslag fra 17. teested blev diskuteret. Og det blev aftalt at prøve, om man skulle ændre, således at 17. får fortrinsret i forhold til 16. (Dette er efterfølgende blevet afvist af Regel, Dommer, Ordens- og Handicapudvalget med henvisning til tidligere uheld).

Det blev alternativ diskuteret, hvorledes man kunne sikre med en form for hegn.

Ad 5:
Banerapporten er overordnet ok. Det blev aftalt, at der skal sættes et rødt advarselsskilt op på vejen ud mod øen således, at gående og cyklende ikke-golfspillere er klar over, at de er på ved ud på en golfbane med risiko for vildfarende bolde.

Der var et par greenfee spillere, der havde ’klaget’ over vores skiltning på banen. OR kontaktede disse, dog uden succes, da de ikke lige kunne konkretisere, hvor skiltningen haltede.

Ad 6:
OR oplyste, at han har fået oprettet et ekstra prod.nr., hvilket i praksis betyder, at vi har mulighed for at få en ekstra mand/dame ud i jobprøvning/praktik – gratis.

Ad 7:
Se under ad 5.

Ad 8:
OR og JK har fået prøver hjem på hybridgræs. Det blev aftalt, at dette skal lægges på venstre side v/1. green, hvor græsset har meget svært ved at gro. Det blev aftalt, at JK tager fat i producenten.

Hvis hybridgræsset bliver en succes, skal det vurderes, om der kan være andre steder, der er oplagte at få lagt sådant græs.

Ad 9:
JK har udfærdiget en alternativ bane, der kan træde i funktion, når der er vinteroversvømmelse på banen.

Bestyrelsen skal godkende denne, som alle i udvalget er enige om.

Ad 10:
Intet.

PÅMINDELSE

Så er det kun 1 måned til Sommerfesten!  Husk tilmeldingsfrist er 1. september både for turnering og festen.

Herved en lille “brugsanvisning” for tilmelding.

 • åben HGK hjemmesiden
 • åben golfbox
 • åben til venstre “klubturnering” (måneds kalender kommer frem)
 • gå videre til september
 • under den 14. ses “Sensommerfest”.  Tilmeld online.
 • tryk “tilmeld her”
 • sæt kryds.  Hvis man kun ønsker at deltage i festen skal man stadig tilmelde sig turneringen og så svare ja til dette.  Total beløbet kommer frem.
 • betal

Betaling samtidig med tilmeldelse og er bindende.

 

 

Mandag: 16.30-18.00 (alle med banetilladelse)

Tirsdag: 16.30-18.00 (alle med banetilladelse)

Onsdag: 16.30-18.00 (alle med banetilladelse)

Torsdag: 16.30-18.00 (familietræning)

Torsdag: 16.30-18.30 (torsdagsturnering, mødetid 16.15)

…… er i dag blevet afholdt i Holbæk Golfklub. 29 spillere med hcp. 37 og derover dystede om  den eftertragtede vandrepokal samt skønne præmier fra Kop og Kande i Holbæk repræsenteret ved Bent Lyngesbo.

Der blev spillet stableford i 2 rækker over 12 huller – hul 7 til hul 18 og nærmest flaget på hullerne 7 og 16 i 1 slag for A-spillere og 2 slag for B-spillere.

Vejret artede sig nogenlunde….. de sorte skyer kredsede omkring Kirsebærholmen og det rumlede i det fjerne. Til sidst gik der hul på skyerne og spillerne måtte søge ly for regn og torden, men alle gennemførte og følgende fik præmier med hjem.

Duffers Day vandrepokal blev vundet af: Anne B.Christensen med 31 point.

A-rækken blev vundet af:

Marianne Jeppesen, 24. p.
Torben Vilfort, 24 p.
Jens Rohrberg, 23 p.

B-rækken blev vundet af:

Anne B. Christensen, 31 p.
Warny Tønder, 28 p
Carsten A. Nielsen, 24 p

Tak til sponsor Kop og Kande i Holbæk for en masse skønne præmier i form af gavekort samt flotte klappepræmier.

Vindere Duffers Day 2019

 

Referat af møde i mixudvalget d. 31. juli 2019 kl. 19.30 hos Ella

Alle udvalgsmedlemmer var mødt frem

 1. Optimering af spille-og blokeringstider

Muligheder for at øge effektiviteten af spilletider blev drøftet. Udvalget syntes generelt, at torsdagsturneringerne forløber tilfredsstillende. Henrik deltager i mødet om spille- og blokkeringstider.

Den 24. juli mødte 23 op til turnering om morgenen pga. vejrudsigtens meget varme eftermiddag. Traditionen tro blev deltagerne sendt ud som 3-bolde. Det gav flere bolde end vores blokering kunne håndtere. Det skabte desværre problemer for de øvrige morgenspillere. Det blev på mødet besluttet, at der højst kan gå 24 ud om morgenen, under forudsætning af, at de går ud som 4-bolde. Møder der mere end 24 op henvises de sidste til at komme igen om eftermiddagen.

Om morgenen kan der kun slås ud fra hul 1 og 18 i lige uger og på hul 9, 16 og17 på ulige uger.

 1. Kommunikation

Det blev præciseret, at nye Mix-spillere kun kan deltage, hvis begynderudvalget har meddelt, at de er parate til det.

Det blev diskuteret, om man skulle oprette en lukket Facebook-gruppe for Mix-spillere hvor man kunne forhøre sig om andre havde mulighed og lyst til at spille på et bestemt tidspunkt. Holdningen var positiv i udvalget, men ingen tog umiddelbart opgaven på sig.

 1. Evaluering af betaling til fællesspisning

Det var udvalgets holdning at opkrævning af betaling til fællesspisningerne vha. Mobile Pay fungerede godt og ordningen fortsætter. Hvis nogen ønsker at betale med kontanter blev det aftalt, at den der modtager kontanterne, sætter et tilsvarende beløb ind på Mobile Pay og beholder kontanterne. Husk at skrive medl.nr. og navn så man kan se, hvem betalingen kommer fra.

 1. periode afslutning den 15. august.

Sidste frist for tilmelding og forudbetaling for middag er 8. august. Betaling for middag skal ske til Britt på mobil Pay 41993131. Prisen for maden er 150 kr.

Britt laver liste til opslag.

Mødetid kl. 15.30. Briefing kl. 16.00. Gunstart kl. 16.30. Husk at der ikke skal udskrives scorekort til periodeafslutningerne. Vi spiller igen Texas Scrample med trafiklys. Jytte aftaler menuen med Hanne. Britt køber præmier.

 1. Duffers Day den 8. august

Torsdagsturneringen er aflyst denne dag. Man kan dog godt gå ud om morgenen. Mødetid er kl. 15.00 Gunstart kl. 15.30. Kun medlemmer med et hcp. på 37 eller derover kan deltage. Pris for turneringen er 75 kr. og man tilmelder sig via Golfbox under ”Turneringer”. Maden betales særskilt. Der spilles hul 1-12.

 1. Dato og sted for næste møde

Næste møde afholdes den 25. september kl. 19.30 hos Jens, Gl. Skovvej 23, 4340 Tølløse

 

Referent: Mogens