I fjor tilbød Holbæk Golfklub sine medlemmer fri hold-grundtræning af en times varighed tre dage om ugen med pro Ole Rasmussen. I de første to måneder i den forestående sæson – helt præcist ni uger – udvides dette tilbud til fem dage, så medlemmer, der kunne tænke sig et lavere handicap, får lidt ekstra tidspunkter at vælge imellem. Dermed er der forhåbentlig mulighed for at presse en træningstime ind i ugeprogrammet – uden at skulle til lommerne.
Perioden vil give Ole og bestyrelsen nogle redskaber til bedre at kunne placere den frie hold-grundtræning og få klarhed over, hvor stort behovet er. For at give deltagerne de bedst tænkelige forhold, vil holdene bestå af maksimum 12 spillere. Ugevis vil Ole sættes fokus på specifikke teknikaliteter i golfspillet.
– Jeg udarbejder et træningsprogram, der vil variere fra uge til uge og som vil berøre alle grundslag og mere til, siger Ole Rasmussen og pointerer, at interesserede skal tilmelde sig i proshoppen.
Træningen den første uge, hvor der lægges ud tirsdag den 4. april, vil dreje sig om grundsving efterfulgt af et eftersyn af chip-teknikken. 5-dages tilbuddet udløber lørdag den 3. juni, hvorefter der evalueres på projektet, så det kan passes ind med minimum tre ugedage helt frem til oktober. Træningspassene udarbejdes uge for uge, og de vil blive slået op i klubhuset ca. en måned frem.
– Jeg håber virkelig, at interesserede medlemmer kan finde et tidspunkt, der passer dem. Tilbuddet vil helt sikkert løfte spillekvaliteten, så kom og støt op om projekter, lyder opfordringen fra Svingsmeden.
I samme forbindelse skal det  understreges, at medlemmer fortsat kan tilkøbe individuel specialundervisning, 20 minutters lektion til kun 160 kr.

Ultimo november skete på generalforsamlingen et nyvalg til bestyrelsen, da Birgit Søndergaard uden modkandidat afløste Dorthe Nielsen. På et møde 20. december har bestyrelsen konstitueret sig, og Erik Olesen, der blev genvalgt, sidder fortsat for bordenden, altså i formandsstolen, den kommende sæson.

Gitte Feldskou Hansen er valgt som ny næstformand, der – akkurat som Dorthe Nielsen – også får opgaven som sekretær. Kaj Sørensen fortsætter i kassererjobbet, mens Per Skov Jensen og Birgit Søndergaard er “menige” bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen har ligeledes udpeget sine medlemmer til de respektive udvalg. Så snart de er på plads, vil sammensætningen kunne ses her på hjemmesiden.

På generalforsamlingen oplystes det, at bestyrelsen har indledt et visionsarbejde. Det er vigtigt at få kommunikeret ud, hvilke visioner bestyrelsen har for klubbens fremtid inden for de næste 10 år.

Klubben holdt den årlige generalforsamling i Kuben på Holbæk Seminarium.

Der var fremmødt 96 personer – der var 100 stemmeberettigede medlemmer repræsenteret incl. 7 fuldmagter.

Fmd. Erik Olesen bød velkommen.

Traditionen tro et minuts stilhed for de medlemmer der har forladt os i det forgangne år – Hanne Wulff-Høyer, Karen Hempel Jørgensen, Ib Anton Madsen, Kurt Brøndsted – ære være deres minde.

Forsamlingen valgte Adv. Steen Marslew som dirigent – der konstaterede at alle formalier er bekræftet i overensstemmelse med klubbens vedtægter.

Bestyrelsens beretning jf. det tilgængelige Generalforsamlingshæfte blev godkendt. Suppleret med meddelelsen om at klubben har besluttet at oprette et Mix-udvalg til videreførelse af den ugentlige Mix-turnering der de senere år har været afviklet under begynderudvalget.
GiC (Golfspilleren i Centrum) – blev kort gennemgået af Gitte Feldskou Hansen med primær fokus på de områder hvor der er kritiske tendenser. Dette følges op i bl.a. arbejdet med “Mål & Visioner for Holbæk Golfklub som er omtalt i det trykte materiale – samt vil blive inddraget i ansættelsen af en ny forpagter.

Årsregnskabet blev godkendt og budgetforslag incl. uændret kontingent og indskud blev vedtaget jf. det trykte materiale.

Der var ingen forslag fra hverken bestyrelsen eller fra medlemmerne til behandling.

På valg var Erik Olesen(ønskede genvalg) og Dorthe Nielsen(ønskede ikke genvalg).
Bestyrelsen foreslog Birgit Søndergaard, 56 år – og medlem i HGK siden 2013.
Erik Olesen og Birgit Søndergaard blev valgt for 2 år

PriceWaterhouseCoopers blev genvalgt som klubbens revisor.

Generalforsamlingen blev formelt afsluttet kl. 21.30

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HOLBÆK GOLFKLUB
Tirsdag den 29. november 2016 kl. 19.00 Kuben, Holbæk Seminarium
Seminarieparken 2, 4300 Holbæk

LÆS! Generalforsamlingshæfte-2016.pdf

LÆS! Årsrapport-med-underskrifter-fra-bestyrelse.pdf

Medio september orienterede vi om, at kommunens forslag til den ny lokalplan var udsat for indsigelser fra en af lodsejerne og lokalafdelingen af Danmarks Naturfredningsforening m.fl. Indsigelserne vedrører ikke så meget selve golfarealet, men drejer sig primært om udvidelse af adgangsvejen til skoven i form af en trampesti.

Golfklubben kan leve med begge parters krav. Det eneste, vi ønsker, er, at man forhandler en løsning snarest, så vi kan komme videre i sagen.

Der har været påfaldende stille i sagen her i efteråret, men onsdag den 26.oktober modtog vi en orientering fra kommunen, hvor man meddelte:

  • Kommunen bekræfter basisaftalen, at kommunen betaler de arealmæssige lejeudgifter – også til den udvidede bane. Man påregner at have den lejemæssige side på plads inden årets udgang
  • Golfklubben derimod afholder som hidtil alle omkostninger til anlæg og drift af golfanlægget
  • Lokalplanen forsøges også forhandlet på plads i år, men her er man lidt mere usikker på, om man når det.

Bestyrelsen vurderer realistisk, at vi vil kunne påbegynde anlægsarbejdet i det sene efterår 2017.

 

Så er fristen for høringssvar til kommunens lokalplanforslag til en udvidelse af golfbanen med tre nye huller ind i Dragerup Skov udløbet. Der er kommet diverse indsigelser, og flere af disse har også været omtalt i artikelform/læserbrev i den lokale dagspresse.

Det er fortsat bestyrelsens mål og ønske, at vi skal ind i skoven med tre nye huller, så der samtidig kan etableres en kortspilsbane midt på arealet på højre side af vejen ud til klubbens p-plads. Men de omtalte indsigelser vil helt sikkert trække processen i langdrag.

Derfor har bestyrelsen også set i øjnene, at det næppe vil være muligt at påbegynde anlægsarbejdet foreløbigt.

Nu forestår en række møder, hvor alt skal vendes og drejes. Forhåbentlig kan de kommende måneder give et mere klart svar på, hvornår skovrydningsmaskinerne kan startes. Derfor kommer vi til at væbne os med tålmodighed, og bestyrelsen anser det derfor for sandsynligt, at en udvidelse tidligst kan være klar til ibrugtagning i efteråret 2018.

Kommer det til at gå hurtigere, er nyhedsbrevet naturligvis klar med nyt. Ellers vil der på generalforsamlingen 29. november i Kuben blive givet en orientering om bane-status. Men allerede nu kan bestyrelsen oplyse, at der i budgettet for 2017 ikke lægges op til kontingentstigning.

 

 

 

 

Foreløbig dagsordenen for generalforsamlingen er følgende:

1) Valg af dirigent.

2) Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år til godkendelse.

3) Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

4) Forelæggelse af budget for regnskabsåret, herunder vedtagelse af kontingent, indskud m.v..

5) Behandling af forslag fra bestyrelsen.

6) Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne.

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer.

8) Valg af ekstern revisor.

9) Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne blive behandlet på en ordinær generalforsamling, være fremsendt skriftligt til bestyrelsen inden 30 dage før datoen for generalforsamlingen. Forslag fra såvel medlemmer som bestyrelse skal omtales i den endelige indkaldelse til generalforsamlingen.

Klubbens chefgreenkeeper, Thomas Nordin, som har været fraværende i længere tid, fratræder jobbet som chefgreenkeeper pr. 31. juli i år.

Klubben har aftalt med Thomas, at han tilknyttes projektet “Ny bane” som konsulent, så vi vil fortsat se svenskeren i klubben og på banen, når projektet forhåbningsvis starter her i efteråret.

Ligeledes vil Thomas Nordin være behjælpelig med at videregive sin store viden og erfaring til en kommende afløser.