Medio september orienterede vi om, at kommunens forslag til den ny lokalplan var udsat for indsigelser fra en af lodsejerne og lokalafdelingen af Danmarks Naturfredningsforening m.fl. Indsigelserne vedrører ikke så meget selve golfarealet, men drejer sig primært om udvidelse af adgangsvejen til skoven i form af en trampesti.

Golfklubben kan leve med begge parters krav. Det eneste, vi ønsker, er, at man forhandler en løsning snarest, så vi kan komme videre i sagen.

Der har været påfaldende stille i sagen her i efteråret, men onsdag den 26.oktober modtog vi en orientering fra kommunen, hvor man meddelte:

  • Kommunen bekræfter basisaftalen, at kommunen betaler de arealmæssige lejeudgifter – også til den udvidede bane. Man påregner at have den lejemæssige side på plads inden årets udgang
  • Golfklubben derimod afholder som hidtil alle omkostninger til anlæg og drift af golfanlægget
  • Lokalplanen forsøges også forhandlet på plads i år, men her er man lidt mere usikker på, om man når det.

Bestyrelsen vurderer realistisk, at vi vil kunne påbegynde anlægsarbejdet i det sene efterår 2017.

 

Så er fristen for høringssvar til kommunens lokalplanforslag til en udvidelse af golfbanen med tre nye huller ind i Dragerup Skov udløbet. Der er kommet diverse indsigelser, og flere af disse har også været omtalt i artikelform/læserbrev i den lokale dagspresse.

Det er fortsat bestyrelsens mål og ønske, at vi skal ind i skoven med tre nye huller, så der samtidig kan etableres en kortspilsbane midt på arealet på højre side af vejen ud til klubbens p-plads. Men de omtalte indsigelser vil helt sikkert trække processen i langdrag.

Derfor har bestyrelsen også set i øjnene, at det næppe vil være muligt at påbegynde anlægsarbejdet foreløbigt.

Nu forestår en række møder, hvor alt skal vendes og drejes. Forhåbentlig kan de kommende måneder give et mere klart svar på, hvornår skovrydningsmaskinerne kan startes. Derfor kommer vi til at væbne os med tålmodighed, og bestyrelsen anser det derfor for sandsynligt, at en udvidelse tidligst kan være klar til ibrugtagning i efteråret 2018.

Kommer det til at gå hurtigere, er nyhedsbrevet naturligvis klar med nyt. Ellers vil der på generalforsamlingen 29. november i Kuben blive givet en orientering om bane-status. Men allerede nu kan bestyrelsen oplyse, at der i budgettet for 2017 ikke lægges op til kontingentstigning.

 

 

 

 

Foreløbig dagsordenen for generalforsamlingen er følgende:

1) Valg af dirigent.

2) Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år til godkendelse.

3) Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

4) Forelæggelse af budget for regnskabsåret, herunder vedtagelse af kontingent, indskud m.v..

5) Behandling af forslag fra bestyrelsen.

6) Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne.

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer.

8) Valg af ekstern revisor.

9) Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne blive behandlet på en ordinær generalforsamling, være fremsendt skriftligt til bestyrelsen inden 30 dage før datoen for generalforsamlingen. Forslag fra såvel medlemmer som bestyrelse skal omtales i den endelige indkaldelse til generalforsamlingen.

Klubbens chefgreenkeeper, Thomas Nordin, som har været fraværende i længere tid, fratræder jobbet som chefgreenkeeper pr. 31. juli i år.

Klubben har aftalt med Thomas, at han tilknyttes projektet “Ny bane” som konsulent, så vi vil fortsat se svenskeren i klubben og på banen, når projektet forhåbningsvis starter her i efteråret.

Ligeledes vil Thomas Nordin være behjælpelig med at videregive sin store viden og erfaring til en kommende afløser.

Holbæk Kommune er i gang med at udarbejde lokalplan for den udvidede golfbane – inklusive skovområdet.. Lokalplanforslaget kommer for i Byrådet den 15. juni 2016. Herefter klargøres lokalplanforslaget og et kommuneplantillæg som præsenteres på en offentlig høring. Denne høring finder sted i Café Mulligan den 1. august. Hvis alt kører efter planen vil lokalplan og kommuneplantillæg blive offentliggjort i uge 47 med klagefrist uge i  47-50.

Lokalplanlægningen er det ene ben i kommunens del af projektet. Det andet ben er lejeaftalerne for de privatejede dele af golfbanen. Kommunen har den 31. marts meddelt golfklubben, at projektet søges gennemført således:

Holbæk Kommune søger at harmonisere de gældende aftaleforhold der eksisterer for det nuværende område. Heri indgår primært aftaleforholdet mellem Holbæk Kommune og den privatejede del af det nuværende baneareal.

Holbæk Kommune fører dialog med Humleore Skovdistrikt om at tilvejebringe de nødvendige arealer, hvormed golfbanen kan udvides med 3 huller. Kommunen indgår forpagtningsaftale med skovdistriktet og betaler den årlige leje for arealet, der stilles til rådighed for golfklubben i tråd med de nuværende aftaleforhold mellem golfklub og kommune. Golfklubben financierer udvidelsen af banen samt den efterfølgende drift.

Ovenstående er afhængig af politisk godkendelse, der søges gennemført hurtigst muligt. Det forventes at det politiske mandat kan være på plads inden sommerferien.

Fra golfklubbens side er vi udmærket tilfredse med, at kommunen viderefører de hidtidige aftaleforhold. Vi må acceptere, at processen tager den tid, som den nu tager og at vi først kan være klar til at afholde den besluttende ekstraordinære generalforsamling efter sommerferien.

På bestyrelsens vegne
Erik Olesen

GF Resumé 2015

Tirsdag d. 24. november 2015 kl. 19.00 var der indkaldt til den årlige generalforsamling i Holbæk Golfklub – ca. 100 medlemmer var fremmødt for at høre årets gang siden sidst samt hvad der var i vente i den kommende sæson.
Generalforsamlingen begyndte som vanligt med velkomst af fmd. Erik Olesen efterfulgt af 1 minuts stilhed for de medlemmer der var afgået ved døden i den seneste sæson.
Steen Marslew blev valgt som dirigent og konstaterede at alle formalier var opfyldt.
Fmd. Erik Olesen supplerede den trykte beretning bl.a. med en hyldest til klubbens Dameelite for deres oprykning til 1. Division samt regionsholdet i B-rækken med deres sejr i landsfinalen.
En stor tak til de ansatte og den øvrige bestyrelse og ikke mindst en tak til alle medlemmerne.
Golfspilleren i Centrum blev kort omtalt og enkelte af de mange eksempler blev vist og samtidigt orienterede Gitte Feldskou Hansen om hvordan klubben arbejder med svarene – det er en kontinuerlig proces året rundt.
Hverveudvalget v/Susanne Sjørslev præsenterede klubbens nye tiltag – Ambassadør tanken – en turnering der afholdes i forbindelse med Golfens Dag i april 2016 – allerede nu er der opslag på hjemmesiden og der vil løbende komme mere.
Bestyrelsens beretning blev herefter godkendt med applaus.
Skovprojektet – baneudvidelsen med 3 huller blev gennemgået både med hensyn til status p.t. samt hele det økonomiske aspekt – der p.t. alene er på tilbudsstadiet. Der er fortsat mange formaliteter såsom ændring af lokalplan, kontrakt forhandlinger med skovdistriktet osv osv. Om alt går vel så kan det være muligt at spille på de nye huller til Klubmesterskaberne i 2017 og den nye kortspilsbane vil kunne tages i brug til sæsonstart 2018, men men men……. – klubbens kasserer Kaj Sørensen gennemgik de spæde økonomiske overvejelser – hovedessensen af disse er: Kontingent stigning på 250,00 årligt og der er nye huller, ændret hul forløb og en kortspilsbane, men også her er der fortsat usikkerhedspunkter. Bestyrelsen håber på at projektet er nået så langt – at der kan afholdes en ekstraordinær generalforsamling i foråret 2016 – hvor medlemmerne endeligt kan beslutte projektets fremtid.
Klubbens kasserer gennemgik kort regnskabet samt budgettet, herunder uændret kontingent og indskudssatser. Idet der primært blev henvist til det trykte materiale.
Regnskab, budget og satser blev godkendt med applaus.
Der var ingen indkomne forslag fra hverken bestyrelsen eller fra medlemmerne.
Jf. klubbens vedtægter var Kaj Sørensen, Gitte Feldskou Hansen og Per Skov Jensen på valg – alle blev genvalgt for 2 år.
Genvalg til PWC som klubbens revisor.
Alt forløb i en god stemning og generalforsamlingen sluttede ca. kl. 21.30.
På bestyrelsens vegne

Holbæk Kommune er i gang med at udarbejde lokalplan for den udvidede golfbane – inklusive skovområdet.. Lokalplanforslaget kommer for i Byrådet den 15. juni 2016. Herefter klargøres lokalplanforslaget og et kommuneplantillæg som præsenteres på en offentlig høring. Denne høring finder sted i Café Mulligan den 1. august. Hvis alt kører efter planen vil lokalplan og kommuneplantillæg blive offentliggjort i uge 47 med klagefrist uge i  47-50.

Lokalplanlægningen er det ene ben i kommunens del af projektet. Det andet ben er lejeaftalerne for de privatejede dele af golfbanen. Kommunen har den 31. marts meddelt golfklubben, at projektet søges gennemført således:

Holbæk Kommune søger at harmonisere de gældende aftaleforhold der eksisterer for det nuværende område. Heri indgår primært aftaleforholdet mellem Holbæk Kommune og den privatejede del af det nuværende baneareal.

Holbæk Kommune fører dialog med Humleore Skovdistrikt om at tilvejebringe de nødvendige arealer, hvormed golfbanen kan udvides med 3 huller. Kommunen indgår forpagtningsaftale med skovdistriktet og betaler den årlige leje for arealet, der stilles til rådighed for golfklubben i tråd med de nuværende aftaleforhold mellem golfklub og kommune. Golfklubben financierer udvidelsen af banen samt den efterfølgende drift.

Ovenstående er afhængig af politisk godkendelse, der søges gennemført hurtigst muligt. Det forventes at det politiske mandat kan være på plads inden sommerferien.

Fra golfklubbens side er vi udmærket tilfredse med, at kommunen viderefører de hidtidige aftaleforhold. Vi må acceptere, at processen tager den tid, som den nu tager og at vi først kan være klar til at afholde den besluttende ekstraordinære generalforsamling efter sommerferien.

På bestyrelsens vegne
Erik Olesen

 

 

 

 

 

HISTORIK:

I 2014 blev der nedsat et lille udvalg, der skulle komme med et bud på, om det var muligt at oprette 2 officielle sløjfer, således at HGK fik 2 9-hullers baner. Det skulle i givet fald være fra hul 1-8 + 18, og hul 9-17. De 2 sløjfer skulle opmåles og berettige til handicapregulering for spillere med et handicap på min. 18,5.

De 2 baner er primært kommet i stand på opfordring fra Junior- og Begynderudvalget, men også GOF- og GOF’inder har kunnet benytte dem i prøveperioden i foråret 2015.

Prøveperioden har været succesfuld og de 2 sløjfer frigives nu til brug for alle klubbens spillere.

2 NYE SLØJFER KLAR TIL SPIL FRA FREDAG, DEN 9. OKTOBER 2015.

For ni:   1 –  8  – 18
Bag ni:  9 –  17

Der er fremstillet scorekort til brug for spillere der vælger at spille én af de to sløjfer.

Scorekort forefindes i skabet med glemte sager på øverste hylde til venstre inde i klubhuset.

Der kan ikke bestilles tid til sløjfen hul 9 – hul 17.

Spillere med min. handicap 18,5 kan reguleres op og ned.

FØLGENDE FLETTE-REGLER ER GÆLDENDE – SKAL FØLGES:

Sløjfe 1-8-18

Spillere i en bold, som har færdigspillet hul 8, og som ønsker at fortsætte fra 18. teested, må ikke slå ud, når der er en bold på vej fra 17. green, og der af én af spillerne i denne bold er blevet ringet med klokken, der findes ved 9. teested.

Har den bold der kommer fra 17. green ikke ringet med klokken, men har passeret punktet, hvor klokken er opsat, har bolden fortsat fortrinsret.

Bolden, der har færdigspillet Hul 8 og skal fortsætte til 18. teested, har pligt til at respektere og overholde ovennævnte gældende fletteregel.

Sløjfe 9 -17

Ingen bolde må starte fra 9.teested, når der en bold i spil på hul 8.

Det er ikke tilladt, efter runden 9-17, at spille hul 18.

REGLERNE FOR ’AT LUKKE I GENNEM’ GÆLDER OGSÅ PÅ HUL 18!

Skal dette nye forløb have en chance for at blive en succes, kræver det også, at ”lukke igennem” reglerne overholdes på hul 18.

Dvs:  – er én eller flere spillere i en bold i spil på hul 18 kommet i problemer og ikke umiddelbart kan finde sin bold, skal en ventende bold straks lukkes igennem.

Det er en gældende golfregel og skal respekteres af alle – også på hul 18.

De nævnte fletteregler er nye i Holbæk Golfklub. Erfaringsmæssigt tager det tid, at få indarbejdet nye tiltag.

Derfor appelleres til den enkelte spillers konduite og overbærehed ved afvigelser, som vil opstå i opstartsfasen. Hjælp gerne hinanden – giv råd og vejledning på en venlig måde. Tak!

Skulle der være ubesvarede spørgsmål omkring ovenstående er alle meget velkomne til at kontakte os pr. mobil eller e-mail.

God fornøjelse med de nye sløjfer.

 

 

Med knapt 90 spisende gæster i Café Mulligan, som bød på helstegt pattegris fra grillen og lækkert tilbehør og afslutningsvis lagkage med kaffe, fik Sankt Hans-aftenen i Holbæk Golfklub en perfekt optakt til den senere bålafbrænding.

Her bød formand Erik Olesen velkommen, mens chefgreenkeeper Thomas Nordin tændte op. Knud Munksgaard, kendt holbækker og forholdsvis nybagt golfspiller, fik herefter mikrofonretten. Fra alle sider var der bred enighed om, at han holdt en – i bogstaveligste forstand – brandgod båltale.

Steen Rasmussen havde kameraet med under armen, da selskabet fortrak til bålafbrændingen på Kirsebærholmen, hvortil flere holbækkere havde fundet vej. Klik ind på billedgalleriet og se hans dejlige og stemningsfulde billeder.

Sankt Hans 2015

Sankt Hans 2015

Kommunikationsudvalget, der blev oprettet efter generalforsamlingen i 2014, har til opgave at forbedre såvel den interne som den eksterne kommunikation samt markedsføringen af klubben.

Den nye hjemmeside, der lanceres nu, er et vigtigt værktøj i såvel den interne som den eksterne kommunikation. Hjemmesiden er opbygget således, at den er meget brugervenlig når udvalg, administration og bestyrelse skal indlægge informationer og nyheder. Der er således gode muligheder for at udvikle en levende og relevant hjemmeside, der bidrager til samhørighed i klubben.  Alle opfordres til at tage godt imod den nye hjemmeside.

Alle opfordres samtidig til at tilmelde sig ”Nyhedsbrevet” nederst på forsiden. Derfor: skynd dig at udfylde rubrikken med din mailadresse. Vær opmærksom på, at du kort tid efter at have sendt din adresse til os, vil modtage en mail, hvor du skal bekræfte, at vi gerne må sende nyhedsbreve til dig.

Fremadrettet er det hensigten, at en kontinuerlig udgivelse af ”Nyhedsbrevet” vil sørge for at holde dig opdateret på de ting, der rører sig i klubben. Det kan være et godt mix af stort og småt, men målsætningen er klar: alle skal vide, hvad der sker i klubben.

Den nye hjemmeside er ikke fuldt udbygget. Hist og pist er der helt sikkert ting, vi ikke har fået rettet. Men vi vil gøre vores yderste for at få sitet optimeret. Og vi håber selvsagt også på hjælp fra jer derude. Derfor vil vi gerne høre fra jer – med både ris og ros. Intet er statisk. Vi er klar til at rykke på gode råd/idéer.