Referat fra mødet torsdag den 10. januar 2019 kl. 19.30 hos Mogens

Til stede: Alle fremmødt

Dagsorden

 1. Opfølgning på forrige møde

Vi fortsætter om torsdagen på samme tider. Holbæk Golfklubs bestyrelse har besluttet, at de tre grupper, der spiller torsdag kun kan spille 9 huller. Der kan ikke laves links fra mail i golfbox til hjemmesiden. Vi skal i fremtiden indhente skriftlig tilladelse til at fotos, hvor personer kan identificeres kan offentliggøres.

 1. Planlægning af årshjul

Der spilles Mixturnering om torsdagen på samme måde som i 2018. Ella kordinerer med begynderudvalget om placeringen af Duffers Day. Ella, Jytte og Britt mødes og udarbejder forslag til Årshjul inkl. madaftener. Henrik fastlægger årets Events.

 1. Sveriges tur

Jens har indhentet foreløbige priser på en golftur til Skåne. Greenfee og frokost for ca. 400 danske kr. Transport 160 kr. i egne biler og 375 kr. i lejet bus. Jens arbejder videre med et konkret forslag. Beregningerne er baseret på 20 deltagere. Evt. den 25. maj.

 1. Fremtidige møder fastlægges

Onsdage kl. 19.30. Konkrete datoer fastlægges i årshjulet. Møder fjorten dage før periodeafslutninger.

Prisen for en periode koster også i 2019 100 kr. Man kan ikke i 2019 betale for enkelte turneringsdage. Kun personer, der betaler for hele perioden, kan deltage i spisning. Britt udarbejder skrivelse med betingelserne for at deltage i madaftenerne.

 1. Køb af trøjer og afklaring af om disse må beholdes ved udtrædelse af bestyrelsen

Steen og Jens kontakter Ole mht. køb af trøjer evt. en vest. Tøjet må beholdes ved udtrædelse af Mix-udvalget.

 1. Skal vi finde på noget andet end Texas Scramble til afslutning?

Vi fortsætter med Texas Scrample med trafiklys til periodeafslutningerne i 2019, men er dog åbne for nye ideer til 2020. Vi har diskuteret at spille med flere rækker, men besluttede i 2019 at fortsætte med en række.

 1. Ændret Forretningsorden og Ny Mix-turneringsfolder

Forretningsordenen er nu tilrettet, så bestyrelsen består af 7 personer, som vedtaget på generalforsamlingen i oktober 2018. Mogens sætter ny forretningsorden på hjemmesiden.

Ændringer til Mix-brochuren blev drøftet. Mogens tilretter og trykker brochurer til sæsonens start og lægger indholdet på hjemmesiden.

 1. Eventuelt

Jens oplyser, at fysioterapeuterne på Munkholmvej har oprettet særlige ”golfhold” med fokus på de øvelser, der er særlige for golfspillere.

Referatet udsendes først til bestyrelsen. Er der ikke indkommet indvendinger efter tre hverdage er referatet godkendt. Næste møde afholdes onsdag den 3. april kl. 19.30 hos Steen.

 

Referent: Mogens

Vi har desværre måtte lukke banen for spil fra hul 7-18 pga. oversvømmelse. Der er kun mulighed for spil fra  hul 1-6.

Mvh

Baneudvalget

Kære medlemmer !

 

 

 

Efter den sidste storm, har vi stor brug for jeres hjælp . På flere af vores huller er der en masse tang, som er skyllet op på fairwayen. Green keeperne har fjernet det meste , men vi mangler stadig  en del.

Vi har brug for at rive det sidste tang sammen ,så banen, så hurtigt som muligt kan blive spilleklar.

For jer som har lyst og energi, bliver der etableret en arbejdsdag ONSDAG DEN  9/1,  hvor vi mødes ved klubhuset kl. 09.00.

Medbring  gerne egen løvrive og evt. handsker, ellers har vi en del river som vi kan bruge.

Klubben vil efter endt arbejde være vært for en frokost ca. 13.00

Vel mødt !

 

Baneudvalget /Jan Kipling

GOLFREGLER KURSER

De nye golfregler 2019

Fra den 1. januar 2019 er de nye golfregler gældende.
Reglerne er blevet ændret på mange områder, og der vil blive brug for indlæring af disse.
Vi har fået indblik i de nye regler og er klar til at videregive vores viden til medlemmer af Holbæk Golfklub.

Der er planlagt 10 regel kurser for medlemmer.
Datoer er som følger:

8. januar – 23. januar – 5. februar – 13. februar – 20. februar – 7. marts – 26. marts og 3. april : Alle dage 18:30 i klubben

2. marts og 16. marts : kl. 11:00 i klubben  

På tilmeldingslisterne, ophængt på opslagstavlen i klubhuset, er der ligeledes oplysninger om datoer og tidspunkter for møderne.

Der er udgivet nye regelbøger. Disse vil kunne erhverves i vores Servicecenter, ligesom de kan erhverves ved fremmøde til regelmødet.

Deltagere

 

Henrik Bækgaard

Jytte Strate Christensen

Steen Nielsen

Mogens Kofod

Jens Rohrberg

Britt Thomsen

Afbud Ella Schumann
Referent Britt
Dagsorden
Kontakt  til bestyrelse Henrik fik mandat til at gå til bestyrelsen for at sikre, at det ikke bliver muligt at få tilladelse til at lukke tider for en gruppe på faste dage med mindre at gruppen er et udvalg.
Vedtægter Det blev vedtaget, at udvalgets vedtægter tilrettes, så det fremgår, at der er 7 personer i bestyrelsen. Mogens tilretter.
Arbejdsdeling Formand:                               Henrik

Næstformand:                       Ella

Kasserer:                               Jytte

Kommunikationsansvarlig: Mogens

Styrer vedligeholdelse af vedtægter mv.
Skriver og udsender referat
Hjemmeside m.m

Turneringsledere:                  Jens, Jytte, Ella, Steen

Koordinerer fremmøde indbyrdes

Mødeafvikling:                      Ella

Indkalder til møder m. agenda

Periodeafslutninger:              Britt og Jytte

Fællesspisninger:                  Britt og Jytte

Årshjul:                                 Jytte og Ella
Duffers day:                           Steen og Ella

Steen spørger Mads, om der er behov for hjælp

 

Junior og begynderudvalg Henrik stiller forslag om, at de juniorer, der går 18 huller om torsdagen, starter på Mixholdets første hul kl. 15.00, da det ikke fungerer optimalt i dag.

Alle udvalg  incl. Mix bør have fokus på flow. Henrik følger op.

 

Fællesspisning – socialt arrangement

 

Der er bevilliget penge i budgettet til fællesspisning, med nedsat egenbetaling.
Egenbetaling: 50 kr. pr. person for dagens ret incl lille øl/vand. 
Trøjer I det vedtagne budget er der afsat penge til trøjer til bestyrelsen, så vi er let
genkendelige på spilledage. Emne til næste møde.
Nye golfregler, Pjecer Henrik har købt pjecer med de nye golfregler, de vil blive udleveret til Gløgg og golf arrangementet.
Lodtrækning,

Fokus på flow

Af hensyn til flow på banen er det besluttet, at lodtrækning i Mix sker lidt styret, så vi undgår for store forskelle på holdenes samlede handicap. Lodtrækning sker torsdage kl. 7.45  og kl. 15.45
Kommunikation Debat omkring evt. fast bundtekst på vores mail via Golfbox, med mulighed for afmelding af fremtidige mail. Mogens vender det med Morten Skou.

Vi tages fra gang til gang, stilling til om, der skal udsendes generel information.
Er der f.eks. lagt en ny brochure om Mix på hjemmesiden, sendes en kort mail ud med link til mailen.

Mogens undersøger regler for tilladelse til at offentliggøre billeder hos Morten Skou.

Spørgsmål til regelaften Er der en regel om, at man skal tælle hinandens slag  – eller er det frivilligt?
Tur til Sverige Jens kommer med udkast til golftur til Sverige til næste møde.
Eventuelt Forslag om, at der skal gives en erkendtlighed til personer, der udtræder af bestyrelse, blev vedtaget. Beløb 200 kr.
Steen køber 2 buketter af 200 kr. til Birgit og Pia. 

Hvis man ønsker at stoppe i bestyrelse henstilles til, at man melder det ud hurtigst muligt, så arbejdet med at finde nye kandidater kan gå i gang.

Der købes stemmesedler til næste generalforsamling, hvis der skulle blive kampvalg.

Næste møde

 

Agenda

Torsdag den 10. januar 2019 kl. 19.30 hos Mogens, Glentevej 3, 4300 Holbæk.

 

Planlægning af årshjul – skal efterfølgende koordineres med juniorerne

Fremtidige møder fastlægges
Køb af trøjer og afklaring af om disse må beholdes ved udtrædelse af bestyrelsen
Sveriges tur
Skal vi finde på noget andet end Texas Scrable til afslutning?

Eventuelt

De ovenfor viste regelbøger er leveret og kan nu købes, når der er åbent, i Servicenteret

Prisen er 25,- Kr . pr. stk.

70 spillere var mødt frem til årets sidste turnering, som startede i dejligt solskin og det vejret viste sig fra sin bedste men kolde side med skiftende skydække, hvor der skulle spilles alternative på kryds og tværs af banen. Banen var den samme som sidste år på i alt 13 huller i par 48 hvor spillerne blev udfordret på valg af strategi.

 

Efter at der var blevet holdt briefing om banens forløb og diverse sikkerheds foranstaltninger blev spillerne sendt ud på banen til små 4 timers underholdende golf.

 

Alle spillere kom rundt i mere eller mindre gode runder men alle med et smil på læben over den anderledes måde at spille vores dejlige bane på, der blev slået både exceptionelle slag som da den senere vinder i Damerækken Charlotte holede et indspil hen over skrænten på 14. huls green og store skæverter hvor bolden fløj i højre og venstre.

 

Efter runden havde Restaurant Albatros sørget for at der var Chili Con Carne til alle som blev nydt elfter alle var kommet ind og turneringkomiteen havde tastet score i systemet og vi fik efterfølgende delt præmier ud til dem der havde været nærmest flaget og præmier til de 5 bedste i hver række.

 

Dagen sluttede traditionen tro med 3 hurra og suset over Kirsbærholmen og de obligatoriske billeder af vinderne.

 

En stor tak skal lyde til MR Team og Intersport for de flotte præmier og som fortsætter som sponser i det vi håber kan blive en tradition for afslutning på sæsonen.

Damerækken:

Charlotte Westhoff 29 point

Gitte Frejlev Sørensen 28 point

Pernille Vester 25 point, bedst på sidste 9

Hanne Daugaard 25 point

Sus Thorslund 23 point

Herre A-række:

John Sejer 30 point

Jan Thor Hansen 28 point

Mikael Roslind 27 point

Arne Petersen 25 point

Søren Andersen 24 point, bedst på sidste 9

Herre B-række:

Mads Berg 30 point

Flemming Thorslund 25 point

Sebastian Kamper Larsen 24 point, bedst på sidste 9

Leo Hørmann 24 point

Søren Olskær Hansen 23 point, bedst på sidste 9

 

Nærmest flaget:

Hul 8, fra 10. gul tee til 9. green. Michael Sander 0,62m

 

Hul 12, fra 16. rød tee til 12, green. Mikael Roslind 1,55m

 

Referat fra generalforsamlingen i Mix-udvalget 11. oktober 2018

 1. Orientering om sæsonens forløb (Henrik)

Henrik fortalte at Mix-turneringen – efter en lidt turbulent start – nu efter 2. sæson – var en respekteret og værdsat del af Holbæk Golfklub. Henrik fortalte endvidere, at samarbejdet med juniorerne og begynderne var forløbet meget tilfredsstillende. Der er stadig et par mindre forbedringspunkter i samarbejdet – også hos os selv. Det tager bestyrelsen fat på i den kommende sæson. Henrik roste både bestyrelsen og alle medlemmerne for smidighed vedr. løsning af opståede problemer, men ikke mindst for det gode humør og den gode stemning, der prægede såvel torsdagsturneringerne som Mix-afdelingens events.

Henrik takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer Birgit og Pia for deres indsats i bestyrelsen.

Mix-afdelingen har i sæsonen haft 82 forskellige og den gennemsnitlige deltagelse i torsdagsturneringerne var 39 deltagere.

Mix-udvalget har til den kommende sæson bl.a. søgt Klubbens Bestyrelse om penge til at gennemføre tre fællesspisninger til en reduceret kuvertpris på ca. 60 kr. – evt. efter tre turneringsdage med tvungen start fra hhv. grøn, rød og gul tee. Den nye bestyrelse arbejder videre med disse ideer.

 

 1. Fremlæggelse af regnskabet for 2018-sæsonen

Jytte fremlagte turneringsregnskabet, der viste et beskedent overskud på 799 kr., der overføres til næste års præmiepulje.

 

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På bestyrelsesmødet den 19. september blev det besluttet at nedsætte antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 7 til 6.

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

Henrik Bækgaard (Formand)- ønsker genvalg

Steen Nielsen – ønsker genvalg

Mogens Kofod – ønsker genvalg

Ella Schumann – ønsker genvalg

Birgit Søndergaard – ønsker ikke genvalg

Pia Berg – ønsker ikke genvalg

Jytte Strate Christensen er ikke på valg, da hun er valgt for en toårig periode

Medlemmerne mente ikke, at man i bestyrelsen selv kunne bestemme antallet af bestyrelsesmedlemmer, der måtte stå i vedtægterne. Birgit foretog en søgning på sin mobil og kunne berette, at der står, at bestyrelsen består af 6 medlemmer. Ups. Det havde bestyrelsen ikke fået ændret, da vi udvidede med Pia til 7 medlemmer. Den

nye bestyrelse har fået i opdrag, at få det på plads snarest i den kommende sæson.

Det blev besluttet, at fortsætte med 7 medlemmer.

Henrik, Steen, Mogens, og Ella blev genvalgt. Jytte er valgt for en toårig periode og er derfor først på valg næste år.

Som de to nye medlemmer blev Britt Thomsen og Jens Rohberg valgt.

 1. Eventuelt

Der var intet under punktet.

 

Referent Mogens