Mandag vertikalskærer vi med efterfølgende sprøjtning af greens – Forsat reparation af slidskader med jordpåfyldning . Der bliver afmærket med blå spray

P. Pladsen bliver tilført nye skærver. Der er stadig god vækst i græsset, så der klippes forsat på fairways.

mvh. Baneudvalget/JK

Vi har haft banekonsulent på besøg.

Klik på linket og se den fine rapport.

DGU Banerapport 2021

Mvh

Baneudvalget

Deltagere: Jan Kipling (JK), Ole Rasmussen (OR), Søren Greenkeeper (SG), Ken Nielsen (KN), Fritz Møller (FM), Ka         Holbæk Golf Klub Baneudvalgs møde  07.09. 2021   kl. 10:00-15:00

rsten Vase (KV) (ref), samt fra 10:00 til 12:30, banekonsulent Thomas Jensen (TJ), DGU.

 1. Banebesigtigelse med Thomas Jepsen DGU 10:00-12:30.

 

Banen blev inspiceret og undervejs drøftet, herunder generel tilstand, klipning, bare pletter på fairways, greens tilstand, beplantning, beskæring af træer og buske, klipning af rough, tidsler, tilstedeværelse af japansk pileurt og stor hybenrose (invasive arter), søernes tilstand mm, samt potentielle ændringer af bunkers og greens, herunder pinplacering 14.green. Efterfølgende debat og mundtlig evaluering. TJ fremsender skriftlig rapport.

 

 1. Baneudvalgsmøde:

-Generel tilstand og planlagte arbejder (SG)

-Bedre medlemsinfo (opdateret) på hjemmesiden vedr. banearbejder, topdressing af greens etc.

 

 1. Orientering vedr. besøg af kommunen OR:

-God dialog med Holbæk Kommune vedr:

-evt blomsterblanding i høj rough

-oftere nedklipning af høj rough

-oprensning af søer

-japansk pileurt (bag 9.green)

-stor hybenrose buskads mellem 15. og 17. fairway

-beskæring af træer/ buske ved nordvestlige hjørne 8.fairway

 

 1. Bane projekter og vanding ( JK/OR)

-Historien viser et behov for vanding af (visse) fairways. Der foreligger tilbud på delvist (visse fairways) eller fuldt anlæg..

-Vi har nu modtaget skitseforslag og pristilbud vedrørende overdækning af 7 udslagssteder på driving range.

 

 1. Indkaldelse til frivillig arbejdsdag

-Maling af plankeværk ved greenkeeperhus

-vedligeholdelse af infoskilte, på Teesteder

-oprensning af sø mellem 16.green og 17.tee

 

 1. eventuelt

 

-Indkommet forslag fra medlem vedr. dropzone ved tee-41 hul 11. (efterfølgende afvist af dommer og ordensudvalget)

-Aktivering af Lokalregel vedrørende oplæg på fairway pga. huller og manglende græs.

 

Mødet afsluttet kl 15:30

 

Holbæk Golf Klub Baneudvalgs møde  07.09. 2021   kl. 10:00-15:00

 

Deltagere: Jan Kipling (JK), Ole Rasmussen (OR), Søren Greenkeeper (SG), Ken Nielsen (KN), Fritz Møller (FM), Karsten Vase (KV) (ref), samt fra 10:00 til 12:30, banekonsulent Thomas Jensen (TJ), DGU.

 1. Banebesigtigelse med Thomas Jepsen DGU 10:00-12:30.

Banen blev inspiceret og undervejs drøftet, herunder generel tilstand, klipning, bare pletter på fairways, greens tilstand, beplantning, beskæring af træer og buske, klipning af rough, tidsler, tilstedeværelse af japansk pileurt og stor hybenrose (invasive arter), søernes tilstand mm, samt potentielle ændringer af bunkers og greens, herunder pinplacering 14.green. Efterfølgende debat og mundtlig evaluering. TJ fremsender skriftlig rapport.

 

 1. Baneudvalgsmøde:

-Generel tilstand og planlagte arbejder (SG)

-Bedre medlemsinfo (opdateret) på hjemmesiden vedr. banearbejder, topdressing af greens etc.

 

 1. Orientering vedr. besøg af kommunen OR:

God dialog med Holbæk Kommune vedr:

-evt blomsterblanding i høj rough

-oftere nedklipning af høj rough

-oprensning af søer

-japansk pileurt (bag 9.green)

-stor hybenrose buskads mellem 15. og 17. fairway

-beskæring af træer/ buske ved nordvestlige hjørne 8.fairway

 

 1. Bane projekter og vanding ( JK/OR

 

-Historien viser et behov for vanding af (visse) fairways. Der foreligger tilbud på delvist (visse fairways) eller fuldt anlæg..

-Vi har nu modtaget skitseforslag og pristilbud vedrørende overdækning af 7 udslagssteder på driving range.

 

 1. Indkaldelse til frivillig arbejdsdag

 

-Maling af plankeværk ved greenkeeperhus

-vedligeholdelse af infoskilte, på Teesteder

-oprensning af sø mellem 16.green og 17.tee

 

 1. eventuelt

-Indkommet forslag fra medlem vedr. dropzone ved tee-41 hul 11. (efterfølgende afvist af dommer og ordensudvalget)

-Aktivering af Lokalregel vedrørende oplæg på fairway pga. huller og manglende græs.

 

Mødet afsluttet kl 15:30

 

Mandag den, 13/9 dresser vi alle greens.  I denne meget tørre tid sætter vi klippehøjden en smule op, så vi undgår afbrænding.

mvh. Baneudvalget

Holbæk Golf Klub Baneudvalgs møde den 7/6-2021 kl. 16.00.

Deltagere: Jan Kipling, Ole Rasmussen, Søren Greenkeeper, Fritz Møller, Ken Nielsen, Lars Frøslev (ny), Karsten Vase (ref)

 

 1. Velkommen til nyt medlem Lars Frøslev
 2. Rigets tilstand:

*Akut problem med 380V strømforsyning medførende vandingsproblemer og udtørring

*Sprinklerkraver monteret overalt.

*Hybridgræs mellem søer hul #18 fungerer; tilsvarende hybridgræs måtte bestilt til sti øst for hul #1 greenbunkers.

*Beplantning (græs mm) omkring Teesteder klippes forsøgsvis lidt længere startende med #5 & #14.

*Fairway #8 buske og træer i venstre side beskåret.

*Fairway #9 træer fjernet; bredde på semi-rough i venstre side øges; fairway bunker forkant (mod nord) sænkes og bunker udvides (facon ændres til nyreform nord-sydvendt?) .

*Døde træer i højre side langs fairway #1 fjernes.

*Nye afstandsskilte driving range.

*Bænk ved driving range repareres.

*Der etableres ”green græsbank” til brug som reserve.

*Sydligste (nærmest teested) bunkerdel hul #5 ændres til græsbunker og sydligste høj sænkes?

 

 1. Der arbejdes fortsat med etablering af et antal overdækkede udslagssteder på driving range.
 2. Baneudvalgsmøde og banegennemgang med DGU konsulent 7.september kl 1000.

 

The End.

 

 

 

 

 

 

 

Stenbroen på hul 9 er repareret .Beplantningen  på hul 9 er gravet op ,da de var gået ud. Baneudvalget arbejder med en varig løsning i form af bunker i stedet. Vores greens for meget ros (:  og i den kommende uge bliver alt klippet og greens bliver gødet (torsdag)

 

mvh

Baneudvalget /JK

Referat af Baneudvalgsmøde den 27.4 2021.

 

Deltagere :  Karsten Vase , Kenn Nielsen ,Fritz Møller, Ole Rasmussen, Søren Andersen og Jan Kipling

Afbud :Ole Evert

 

En egentlig dagsorden blev ændret til en gennemgang af hele banen, hvor vi kørte rundt og besigtigede alle hullerne.

 

Der er og har altid været et problem, med at få græsset til at gro ved indgangen i venstre side af grenen på hul 1.

Kenn foreslog at vi kunne ændre indgang til greenen , hvorpå adgangen og udgangen ville være bagerst.

Dette forslag var der dog ikke konsensus for

Baneudvalget besluttede derfor at lægge hybridgræs i stedet.

Det blev besluttet at fjerne trægruppen på højen på 9. hul. Vi vil fremadrettet arbejde videre med en stor bunker i forlængelse af den eksisterende  i  venstre  side af hul 9.

Højrough flyttes lidt længere ud i venstre side  mod fairway på 9. hul. Ca. 5 m.

Ole  Rasmussen  har en god dialog med kommunen, som pt arbejder på en plejeplan for området. Aftalt  løbende manuel oprensning og hvert 3 år maskinel oprensning.

 

Kenn foreslog en slags trappe i bunkeren på  venstre side af greenen på hul 13. Vi arbejder videre med en mulig løsning.

Ønske om en større mulighed for at se søen på hul 17. i venstre side ved greenen.  Imødekommes ,der vil blive opsat en større rød pæl.

På hul 12. teested vil der blive flyttet rundt på en par sten , så den gamle betonkant ikke mere er synlig.

Vel hjemme efter 2,5 times kørsel holdt vi møde indendørs.

Hul 5. Der har fra flere medlemmer været ønske om at reducere den store bunker foran greenen. Baneudvalget er af den mening , at det generelt kun er begyndere som lander i forreste bunker –og derved har et meget svært slag mod greenen.

En ændring af den forreste bunker til en græsbunker er blevet foreslået

Dette er et noget større projekt , som der arbejdes videre med.

Orientering af Jan vedr. sikkerheden på enkelte huller.

Jan har fra bestyrelse fået til opgave at indhente tilbud og arbejde videre med en overdækning af udslagsstæder på DR.

Fritz foreslog at vi igen arbejder videre med at etablere ”HUL ansvarlig” også dette projekt vil der blive arbejdet videre med i løbet at året.

Jan forslog også at vi skal se på nye teestedskilte på samtlige udslagssteder ,  mange er rådne i bunden og bør skiftes.

Fritz syntes at vi bør overveje at skære et af træerne helt  ned  på hul 12.  flere af træerne står meget indeklemt  og vil udvikle sig bedre og holde sig længere sunde, hvis de får lidt mere plads. Ydermere vil undervæksten udvikle sig bedre med mere lys. Dette  vil påvirke sikkerheden en smule, som vi selvfølgelig ikke er glade for.

Derfor ingen beslutning, før det er vendt og drejet.

 

Mvh.   Baneudvalget ref. JK

 

 

De to søer, nærmest 9. green, er renset op samt udvidet

og søens kanter er tilsået.

Vi ønsker, at beskytte disse strafområder og derfor er hver sø

markeret med Røde pæle med grøn top.

 

Der er derfor spilleforbud indenfor pælene.

 

Endvidere er det ikke tilladt, indenfor afmærkningen, røde pæle og grøn top, at betræde området i og omkring de to søer, ligesom det heller ikke er tilladt at ”fiske” bolde i søerne .

 

Se opslag på opslagstavlen ved teested på Hul 1 samt i foyeren i klubhuset.

 

Regel-og dommerudvalget/Ordensudvalget/ Baneudvalget

 

Kære Medlemmer!

Vi kan nu glæde alle med at vi åbner vores bane for sommerspil fra den 31.3.  kl. 12.00. Vi spiller uden nogen form for restriktioner, dog vil vi  anmode om at buggykørsel foregår så hensynsfuldt som det er muligt. Vi ser gerne, at der køres ude i siderne i 2-3 klipning.

Med venlig hilsen

Baneudvalget/JK