Møde i Baneudvalget den 7. august 2019, kl. 13.00 i klubhuset/mødelokale

Tilstede: Jan Kipling (JK), Karsten Vase Jensen (KVJ), Frits Møller (FM), Ole Rasmussen (OR), Charlotte Westhoff (CW)

Fraværende: Søren Andersen (SA)

Dagsorden:

 1. Indledning –godkendelse af referat
 2. Ønsker/tiltag næste år på banen
 3. Træer på 1. fairway
 4. 16./17. tee
 5. Golf i centrum
 6. Ekstra mand v/Ole
 7. Skiltning på banen
 8. Hybridgræs på hul 1
 9. Vinterbane ved oversvømmelse
 10. Evt.

Ad 1:
Referatet blev godkendt uden bemærkninger

Ad 2 og 3:
Bestyrelsen vil gerne have Baneudvalgets prioritering til arbejder, der ønskes udført i indeværende år:

Det blev aftalt, at træer på 1. fairway i højre side fjernes og erstattes af nyindkøbte. FM finder egnede træer.

Det blev aftalt, at de to træer på hul 9 venstre side fjernes og at de resterende klippes og forsøges bevaret.

Derudover blev det aftalt/diskuteret, at der skal skrues op for vanding af vores træer på banen. JK taler med SA om dette.

Udover disse arbejder, blev følgende opgaver prioriteret:

 • Green på hul 14 ændres – dette har været et ønske længe, og greenkeeperne kan selv udføre det meste af arbejdet, således at udgiften kan holdes på et fornuftigt niveau.
 • Åen på tværs af hul 9 ønskes fyldt op med sten således, at helhedsindtrykket forbedres
 • 18. teested ønskes ændret til et græsteested – i lighed med hul 12. Dette vil bevirke, at det nuværende teested rykkes lidt nærmere på stien.

Derudover blev det aftalt, at der skal bygges en trappe på 14. teested – i lighed med trappen på 12. teested. KVJ kunne i den forbindelse oplyse, at stenene ikke bliver glatte i regnvejr.

Det blev aftalt, at der opsættes en bænk ved. 9 teested / tee 53, da der har været udtrykt ønske om en sådan. I det hele taget er der ikke mange ’hvilesteder’ på banen.

Ønsket om bænke ved drivingrange imødekommes ikke, da udvalget er enige om, at dette vil skabe for meget uro for de, der træner.

Ad 4:
Sikkerheden ved udslag fra 17. teested blev diskuteret. Og det blev aftalt at prøve, om man skulle ændre, således at 17. får fortrinsret i forhold til 16. (Dette er efterfølgende blevet afvist af Regel, Dommer, Ordens- og Handicapudvalget med henvisning til tidligere uheld).

Det blev alternativ diskuteret, hvorledes man kunne sikre med en form for hegn.

Ad 5:
Banerapporten er overordnet ok. Det blev aftalt, at der skal sættes et rødt advarselsskilt op på vejen ud mod øen således, at gående og cyklende ikke-golfspillere er klar over, at de er på ved ud på en golfbane med risiko for vildfarende bolde.

Der var et par greenfee spillere, der havde ’klaget’ over vores skiltning på banen. OR kontaktede disse, dog uden succes, da de ikke lige kunne konkretisere, hvor skiltningen haltede.

Ad 6:
OR oplyste, at han har fået oprettet et ekstra prod.nr., hvilket i praksis betyder, at vi har mulighed for at få en ekstra mand/dame ud i jobprøvning/praktik – gratis.

Ad 7:
Se under ad 5.

Ad 8:
OR og JK har fået prøver hjem på hybridgræs. Det blev aftalt, at dette skal lægges på venstre side v/1. green, hvor græsset har meget svært ved at gro. Det blev aftalt, at JK tager fat i producenten.

Hvis hybridgræsset bliver en succes, skal det vurderes, om der kan være andre steder, der er oplagte at få lagt sådant græs.

Ad 9:
JK har udfærdiget en alternativ bane, der kan træde i funktion, når der er vinteroversvømmelse på banen.

Bestyrelsen skal godkende denne, som alle i udvalget er enige om.

Ad 10:
Intet.

Referat: Møde Baneudvalget den 17.06 .2019 kl. 16.00-1830.
Deltagere: Jan Kipling (JK), Ole Rasmussen (OR), Søren Andersen (SA), Fritz Møller (FM), Karsten Vase (KV)(ref), Charlotte Westhof (CW)
1. Indledning –godkendelse af seneste referat
2. Banestatus
3. Træer generelt
4. Fremtidige bane arbejder
5. Lunker på banen
6. Forslag vedr. Gangbesværede
7. Vinterbane
8. Eventuelt /Bordet rundt
An 1: Referat godkendt
An 2 Banestatus v/SA:

– Hul #2: Rough venstre side 3.klippehøjde ændret til 75mm samt klippes helt ud til hvide pæle;
– Tee #5: Der vil blive plantet buske langs østskråning for at undgå uheld, fald og slid;
– Hul #15: 3. klippehøjde langs vej til greenkeepergård justeres til 75mm
– Fornyelse af tilstandsrapport vandboring ved shop;
– 25 tons sand fordelt i bunkers seneste 3 uger
– Fairwayskader hul 9 + 17 udbedres med græssåning og jordpåfyldning
– Ansøger om ansættelse af ekstra praktik medhjælper
An 3 Træer v/FM:
-FM har efter gennemgang af hele banen udpeget udgåede træer og buske som skal fjernes eller erstattes samt træer som skal beskæres for døde grene.
An 4 Fremtidige banearbejder v/JK:
-Green #14 bageste (sydlige) del sænkes.
An 5 Lunker på fairway 9 + 17 :
-Lunker udbedres med jord og græssåning
An 6 Vedr. gangbesværede:
-Der etableres rækværk ved opgang til Tee 53, hul #9;
-Der udlægges yderligere én flad første trin sten Tee #12
An 7 evt. Vinterbane v/JK:
-Med henblik på at sikre spilmulighed ved/efter oversvømmelse (hvorunder hullerne #9, #10, #17 og #18 ikke er spilbare) overvejes etablering af midlertidig vinterbane gennem opdeling af hullerne #2, #6 og #12
An 8 Eventuelt / Bordet rundt:
-Flagplacering ifm. divisionsspil OR-> Mogens Holst
-Droneflyvning/mapping af alle huller til brug som aktiv baneguide;
-Åen tværs af hul #9 fairway bør oprenses, evt. gøres lidt bredere og ilægges sten
-Der uploades en video på HGK hjemmesiden: ”HVORDAN MAN RIVER I BUNKER”
-Beskæring og vedligeholdelse af bunkerkanter
-Eventuelt etablering af granit stentrappe på Tee#14/46 (gl rød) ligesom på Tee#12

DET UNDERSTREGES AT KOPPERNE TIL KNÆKKEDE TEES IKKE MÅ BENYTTES TIL ANDET AFFALD

 

Referat: Møde Baneudvalget den 29.04 .2019  kl. 16.00.

Deltagere: Jan Kipling (fmd), Ole Rasmussen (KM), Søren Andersen (GK), Fritz Møller, Karsten Vase (ref)

Dagsorden:

 

 1. –          Indledning –godkendelse af referat
 2.            Banestatus – ved Søren
 3.            Økonomi orientring – ved   jan
 4.            Udseendet af digerne langs vejen. Ved Karsten
 5.            Trapper på div. Tee steder – Ved Jan
 6.            Dropzone ?- Ved Karsten
 7.            Springvand på 18.
 8.            Træer på 18( Alle)
 9.            Eventuelt

An 1: Referat godkendt-

An 2 Banestatus:

Driving Range ”øve-greens” hævet i bagkant

Sandbunker (øve-green herfra etableret i vestlige hjørne af Driving Range

Der eftersåes med græs, især hullerne 9-17 og 18

-Der er sprøjtet mod ukrudt og mælkebøtter

-Greens er klippet til sommerhøjde 3mm

-Bunkers kantskåret og suppleres med sand.

An 3 Økonomi:

Grundet ekstraomkostninger efter oversvømmelse besparelser som følger:

-Nyt springvand hul 7 udsat til 2020

-Ansættelse af greenkeeper lærling udsat

An 4 Diger langs vej til Kirsebærholmen:

-Etablering af holdbar stensætning og forstærkning af bestående diger ikke mulig pt grundet økonomi og myndighedskrav om forudgående VVM undersøgelse.

An 5 Trapper til Tee-steder hul 5,12 og 14:

-Efter drøftelse af fordele og ulemper ved forskellige typer trappe, etableres forsøgsvis flad natur trappesten på hul 12 Tee.

An 6 Dropzone hul 11:

-Ikke relevant

An 7 Springvand ved hul 18:

-Er opsat og fungerer.

An 8 Nyt træ til erstatning af fjernede hybenbusk, fairway hul 18:

-ikke relevant

An 9 Eventuelt:

-Der opsættes skilt på indspilsgreen ”KUN EGNE BOLDE”

Kopperne til brugte Tee´s MÅ IKKE BENYTTES til andet affald

 

KORT NYT FRA BANEUDVALGET
Med indfasningen af de nye golfregler følger en række ændringer af banens skiltning.
Vi overgår fra farvekode ( gul- rød- grøn ) til længde code (53-46-41) og der indføres en ny 49, hvor der skiftevis spilles mellem 53/46.
Alle strafområder i Holbæk Golfklub overgår fra gul eller rød hazard til RØDT STRAFOMRÅDE.
Der er beregnet ny nøgle for de enkelte huller.
I konsekvens af ovenstående opsættes nye skilte og markeringer overalt.
Søen ved hul 7 udvides og der etableres springvand.
Med henblik på at øve indspil fra måtterne etableres forhøjede og let skrånende “greens” på Driving Range.
Mvh. Baneudvalget