Holbæk Golf Klub Baneudvalgs møde  25.10. 2021   kl. 16.00-19.30

Deltagere: Jan Kipling (JK), Ole Rasmussen (OR), Søren ”Greenkeeper” Andersen (SG), Ken Nielsen (KN), Fritz Møller (FM), Lars Frøslev (LF),Karsten Vase (KV) (ref).

 1. SG igangværende arbejder: Fairwaybunker hul 6 nedlagt; slidskader, bl.a ved 11. tee udbedret med kunstgræs + muld; gødskning af fairways; vintergreens anlægges.

 

 1. Baneprojekter:

-Fairway vandingsanlæg på fwy 14-15-17-18 etableres fra primo januar-22.

-Hul 5 forreste (nærmest tee) bunker og bakke nedlægges.

 1. Vinterplan:

-Vinter tee´s etableres; Hul 18/53 etableres imellem vejene.

-Spil fra måtter meddeles når vejret nødvendiggør dette.

 

 1. Revidering af baneplan.

 

Den nuværende 5 års løbende baneplan blev gennemgået og revideret in extenso. Udlægges snarest på hjemmesiden.

 

 1. Visioner- strategiplan:

 

Livlig debat vedrørende HGK´s kort- og langsigtede strategi generelt, og herunder specifikt banens sværhedsgrad og vedligehold.

 

Mødet afsluttet kl 19:30

 

Deltagere: Jan Kipling (JK), Ole Rasmussen (OR), Søren Greenkeeper (SG), Ken Nielsen (KN), Fritz Møller (FM), Ka         Holbæk Golf Klub Baneudvalgs møde  07.09. 2021   kl. 10:00-15:00

rsten Vase (KV) (ref), samt fra 10:00 til 12:30, banekonsulent Thomas Jensen (TJ), DGU.

 1. Banebesigtigelse med Thomas Jepsen DGU 10:00-12:30.

 

Banen blev inspiceret og undervejs drøftet, herunder generel tilstand, klipning, bare pletter på fairways, greens tilstand, beplantning, beskæring af træer og buske, klipning af rough, tidsler, tilstedeværelse af japansk pileurt og stor hybenrose (invasive arter), søernes tilstand mm, samt potentielle ændringer af bunkers og greens, herunder pinplacering 14.green. Efterfølgende debat og mundtlig evaluering. TJ fremsender skriftlig rapport.

 

 1. Baneudvalgsmøde:

-Generel tilstand og planlagte arbejder (SG)

-Bedre medlemsinfo (opdateret) på hjemmesiden vedr. banearbejder, topdressing af greens etc.

 

 1. Orientering vedr. besøg af kommunen OR:

-God dialog med Holbæk Kommune vedr:

-evt blomsterblanding i høj rough

-oftere nedklipning af høj rough

-oprensning af søer

-japansk pileurt (bag 9.green)

-stor hybenrose buskads mellem 15. og 17. fairway

-beskæring af træer/ buske ved nordvestlige hjørne 8.fairway

 

 1. Bane projekter og vanding ( JK/OR)

-Historien viser et behov for vanding af (visse) fairways. Der foreligger tilbud på delvist (visse fairways) eller fuldt anlæg..

-Vi har nu modtaget skitseforslag og pristilbud vedrørende overdækning af 7 udslagssteder på driving range.

 

 1. Indkaldelse til frivillig arbejdsdag

-Maling af plankeværk ved greenkeeperhus

-vedligeholdelse af infoskilte, på Teesteder

-oprensning af sø mellem 16.green og 17.tee

 

 1. eventuelt

 

-Indkommet forslag fra medlem vedr. dropzone ved tee-41 hul 11. (efterfølgende afvist af dommer og ordensudvalget)

-Aktivering af Lokalregel vedrørende oplæg på fairway pga. huller og manglende græs.

 

Mødet afsluttet kl 15:30

 

Holbæk Golf Klub Baneudvalgs møde  07.09. 2021   kl. 10:00-15:00

 

Deltagere: Jan Kipling (JK), Ole Rasmussen (OR), Søren Greenkeeper (SG), Ken Nielsen (KN), Fritz Møller (FM), Karsten Vase (KV) (ref), samt fra 10:00 til 12:30, banekonsulent Thomas Jensen (TJ), DGU.

 1. Banebesigtigelse med Thomas Jepsen DGU 10:00-12:30.

Banen blev inspiceret og undervejs drøftet, herunder generel tilstand, klipning, bare pletter på fairways, greens tilstand, beplantning, beskæring af træer og buske, klipning af rough, tidsler, tilstedeværelse af japansk pileurt og stor hybenrose (invasive arter), søernes tilstand mm, samt potentielle ændringer af bunkers og greens, herunder pinplacering 14.green. Efterfølgende debat og mundtlig evaluering. TJ fremsender skriftlig rapport.

 

 1. Baneudvalgsmøde:

-Generel tilstand og planlagte arbejder (SG)

-Bedre medlemsinfo (opdateret) på hjemmesiden vedr. banearbejder, topdressing af greens etc.

 

 1. Orientering vedr. besøg af kommunen OR:

God dialog med Holbæk Kommune vedr:

-evt blomsterblanding i høj rough

-oftere nedklipning af høj rough

-oprensning af søer

-japansk pileurt (bag 9.green)

-stor hybenrose buskads mellem 15. og 17. fairway

-beskæring af træer/ buske ved nordvestlige hjørne 8.fairway

 

 1. Bane projekter og vanding ( JK/OR

 

-Historien viser et behov for vanding af (visse) fairways. Der foreligger tilbud på delvist (visse fairways) eller fuldt anlæg..

-Vi har nu modtaget skitseforslag og pristilbud vedrørende overdækning af 7 udslagssteder på driving range.

 

 1. Indkaldelse til frivillig arbejdsdag

 

-Maling af plankeværk ved greenkeeperhus

-vedligeholdelse af infoskilte, på Teesteder

-oprensning af sø mellem 16.green og 17.tee

 

 1. eventuelt

-Indkommet forslag fra medlem vedr. dropzone ved tee-41 hul 11. (efterfølgende afvist af dommer og ordensudvalget)

-Aktivering af Lokalregel vedrørende oplæg på fairway pga. huller og manglende græs.

 

Mødet afsluttet kl 15:30

 

Holbæk Golf Klub Baneudvalgs møde den 7/6-2021 kl. 16.00.

Deltagere: Jan Kipling, Ole Rasmussen, Søren Greenkeeper, Fritz Møller, Ken Nielsen, Lars Frøslev (ny), Karsten Vase (ref)

 

 1. Velkommen til nyt medlem Lars Frøslev
 2. Rigets tilstand:

*Akut problem med 380V strømforsyning medførende vandingsproblemer og udtørring

*Sprinklerkraver monteret overalt.

*Hybridgræs mellem søer hul #18 fungerer; tilsvarende hybridgræs måtte bestilt til sti øst for hul #1 greenbunkers.

*Beplantning (græs mm) omkring Teesteder klippes forsøgsvis lidt længere startende med #5 & #14.

*Fairway #8 buske og træer i venstre side beskåret.

*Fairway #9 træer fjernet; bredde på semi-rough i venstre side øges; fairway bunker forkant (mod nord) sænkes og bunker udvides (facon ændres til nyreform nord-sydvendt?) .

*Døde træer i højre side langs fairway #1 fjernes.

*Nye afstandsskilte driving range.

*Bænk ved driving range repareres.

*Der etableres ”green græsbank” til brug som reserve.

*Sydligste (nærmest teested) bunkerdel hul #5 ændres til græsbunker og sydligste høj sænkes?

 

 1. Der arbejdes fortsat med etablering af et antal overdækkede udslagssteder på driving range.
 2. Baneudvalgsmøde og banegennemgang med DGU konsulent 7.september kl 1000.

 

The End.

 

 

 

 

 

 

 

Referat af Baneudvalgsmøde den 27.4 2021.

 

Deltagere :  Karsten Vase , Kenn Nielsen ,Fritz Møller, Ole Rasmussen, Søren Andersen og Jan Kipling

Afbud :Ole Evert

 

En egentlig dagsorden blev ændret til en gennemgang af hele banen, hvor vi kørte rundt og besigtigede alle hullerne.

 

Der er og har altid været et problem, med at få græsset til at gro ved indgangen i venstre side af grenen på hul 1.

Kenn foreslog at vi kunne ændre indgang til greenen , hvorpå adgangen og udgangen ville være bagerst.

Dette forslag var der dog ikke konsensus for

Baneudvalget besluttede derfor at lægge hybridgræs i stedet.

Det blev besluttet at fjerne trægruppen på højen på 9. hul. Vi vil fremadrettet arbejde videre med en stor bunker i forlængelse af den eksisterende  i  venstre  side af hul 9.

Højrough flyttes lidt længere ud i venstre side  mod fairway på 9. hul. Ca. 5 m.

Ole  Rasmussen  har en god dialog med kommunen, som pt arbejder på en plejeplan for området. Aftalt  løbende manuel oprensning og hvert 3 år maskinel oprensning.

 

Kenn foreslog en slags trappe i bunkeren på  venstre side af greenen på hul 13. Vi arbejder videre med en mulig løsning.

Ønske om en større mulighed for at se søen på hul 17. i venstre side ved greenen.  Imødekommes ,der vil blive opsat en større rød pæl.

På hul 12. teested vil der blive flyttet rundt på en par sten , så den gamle betonkant ikke mere er synlig.

Vel hjemme efter 2,5 times kørsel holdt vi møde indendørs.

Hul 5. Der har fra flere medlemmer været ønske om at reducere den store bunker foran greenen. Baneudvalget er af den mening , at det generelt kun er begyndere som lander i forreste bunker –og derved har et meget svært slag mod greenen.

En ændring af den forreste bunker til en græsbunker er blevet foreslået

Dette er et noget større projekt , som der arbejdes videre med.

Orientering af Jan vedr. sikkerheden på enkelte huller.

Jan har fra bestyrelse fået til opgave at indhente tilbud og arbejde videre med en overdækning af udslagsstæder på DR.

Fritz foreslog at vi igen arbejder videre med at etablere ”HUL ansvarlig” også dette projekt vil der blive arbejdet videre med i løbet at året.

Jan forslog også at vi skal se på nye teestedskilte på samtlige udslagssteder ,  mange er rådne i bunden og bør skiftes.

Fritz syntes at vi bør overveje at skære et af træerne helt  ned  på hul 12.  flere af træerne står meget indeklemt  og vil udvikle sig bedre og holde sig længere sunde, hvis de får lidt mere plads. Ydermere vil undervæksten udvikle sig bedre med mere lys. Dette  vil påvirke sikkerheden en smule, som vi selvfølgelig ikke er glade for.

Derfor ingen beslutning, før det er vendt og drejet.

 

Mvh.   Baneudvalget ref. JK

 

 

HOLBÆK GOLFKLUB BANEUDVALGSMØDE 03/12-2020

 

 1. Indledning
 2. Rigets tilstand
 3. Nye sprinkler dæksler/dyser?
 4. Vaskeplads
 5. Beskæring af træer 12.
 6. Par 3 bane
 7. Tilstand 41 tee`s

Deltagere: Jan Kipling JK, Søren GK, Fritz Møller FM, Ken Nielsen KN, Ole Evert OE, Karsten Vase KV (Ref).  Afbud: Ole Rasmussen OR.

1.Indledning: Reaf af 16.09.20 godkendt. Velkomst (tilbage) til Ole Evert

 1. Rigets tilstand v/Søren GK:
 • Oversvømmelse / kort lukning af Kirsebærholmen ultimo nov.
 • Oprensning af søer på 9. fairway. Skrånende bredder med græs, eftersåes primo 2021.
 • Hybridmåtte med sået græs mellem søer hul 18 belastet af trafik, evt afspærres aht vækst.
 • Højere røde pæle ved greensø hul 17 for synlighed.
 • Vintergreens klar
 • Nye (brugt) tromle indkøbt.
 • Greenkeepers indskærpes at undgå hjulspor ifm klipning og anden kørsel.
 • Greenkeeperstab opfølgning på sprøjtecertifikat
 1. Nye sprinkler dæksler/dyser v/KN:
 • Ny type dæksler med mere spille- og greenkeepervenlig top afprøves (GK)

 

 1. Vaskeplads dræning søges forbedret og vedligehold opnormeres.

 

 1. Beskæring af træer og buske i rough til venstre for hul 12 :

 

 • Debat omkring fordele/ulemper for lav- og højere hcp spillere samt risici for spillere på 13.tee, uafsluttet ingen konklusion

 

 1. Par 3 bane OE+JK
 • Enighed om stort behov for Par 3 bane; forskellige hulplaceringer drøftet. Videre forløb behandles på separat møde; OE fremkommer med yderligere forskellige placeringsforslag.

 

 1. Tilstand 41.Teesteder
 • Enighed om utilfredsstillende tilstand. Kan ikke hæves uden samtidig installation af sprinkleranlæg. Greenkeeper øger størrelse og forbedrer vedligehold samt topdresser.

 

 • Brug af måtter isf tee medfører markant færre huller på fairways, dermed bedre bane næste år. Evt påføre bemærkning på scorecard.
 • Indskærpe INGEN trafik mellem greens og greenbunkers.
 • ALLE GÅR MED PITCHFORK OG ALLE RETTER EGNE (OG GERNE ANDRES) NEDSLAGSMÆRKER OP .
 • Mængde af sand i bunkers debatteret.
 • Træer omkring P plads skal tyndes ud.

 

BANEUDVALGET ØNSKER ALLE EN GOD JUL OG GODT NYTÅR.

 

HOLBÆK GOLFKLUB BANEUDVALGSMØDE 16/09-2020

 

 1. Indledning
 2. Rigets tilstand (ved Søren GK)
 3. Trappe Hul 8, Tee 53
 4. Oprydning Buggyparkering mm.
 5. Hybrid/kunstgræs hul 1+18
 6. Fremtidige projekter
 7. Vintergreens
 8. Arbejdsdag

Deltagere: Jan Kipling JK, Søren GK, Fritz Møller FM, Hanne Jaksland HJ, Ken Nielsen KN, Karsten Vase KV (Ref).

1.Indledning:  Velkommen til nyt medlem af BU,Ken Nielsen, Referat af seneste møde godkendt.

 1. Rigets tilstand v/Søren GK:
 • Hastighed greens 8,5 til 9,0, tilstræber 8,5. Målt hastighed publiceres løbende.
 • 2 tons gødning fordelt for at genoprette skader. Fairway 15 vertikalskæres, eftersåes og topdresses i oktober.
 • 10 tons sand fordelt i bunkers, Kanter skåret.
 • Slidskader hul 1 + 18 repareres og eftersåes.
 • Banemarkeringer, pæle og kopper fornyes og genplaceres
 • Ny (brugt)traktor samt semirough klipper indkøbt.
 • Next Tee skilt opsættes ved hul 9 >10.
 • Greenkeeper Bemanding uændret.

 

 1. Trappe Hul 8, Tee 53
 • Problem når der slås over træerne i venstre side af hullet at følge forangående bolds spillere.
 • I stedet for trappe opsættes klokke ca ved 100 meter mærke (Vendes med Ordensudvalg)

 

 

 1. Oprydning ved Buggyparkering

 

 • Oprydning påkrævet, evt plankeværk omkring affaldscontainer?

 

 1. Hybrid / Kunstgræs nedslidte områder hul 1 ? 18

 

 • Der indkøbes og anlægges hybridgræs ved overgang mellem sørene, nær green hul 18.
 • Hvis success anlægges lignende ved hul 1 tee.

 

 1. Fremtidige projekter
 • Udjævning af nedlagte græsbunker mellem green 11 og 13.
 • Træer på hul 9 fairway følges nøje, evt skiftes med anden bevoksning.
 • Sydlige del af green 14 sænkes -projektstart primo 2021
 • Overdækkede udslagssteder driving range -projekt start ?

 

 1. Vintergreens
 • Der igangsættes snarest klipning, planering og dressing af vintergreens og vintertee.

 

 1. Arbejdsdag
 • Fairway huller skal fyldes med jord/græsfrø.
 • Andre skader udbedres.
 • Der sprøjtes mod tidsler til foråret.
 • Maling af plankeværk ved greenkeepergård.

 

 1. Evt

*personlige vinter udslagsmåtter isf Tee-up

 

The End.

 

Møde i Baneudvalget den 18. september 2019 kl. 13.00 i klubhuset/mødelokale    fremmødte :   Karsten Vase ,Charlotte Westhoff,Fritz Møller, Søren Andersen og jan Kipling
Dagsorden:

1. Indledning –godkendelse af referat
2. Rigets tilstand (Søren)
3. Træer hul 1 og hul 9 (Frits)
4. Hul 8 – mgl. udsyn (Jan)
5. Sikkerhed på hul 4 ved spil fra tee 46 og 49 (Jan)
6. 14. green
7. Vinterteesteder/vintergreens
8. Evt.
Ad 1:
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.
Ad 2:
Søren oplyste, at lodret hækkeklipper er indkøbt – brugt.
Oplyste endvidere, at de havde haft maskiner af mærket John Deere på prøve. Disse maskiner er ikke hensigtsmæssige arbejdsmæssigt, så vi bibeholder vores maskinpark af mærket Toro.
Maskinparken skal sættes i system, således at vi ikke ender med, at alle maskiner skal skiftes på en gang. De fleste af vores maskiner har kørt ca. 4.000 timer (i en alm. personbil svarer det til ca. 300.00 km).
Bunkerkanter er skåret – mangler 5 – 6. Der er fyldt 30 t sand i bunkers.
Træerne på hul 1, 9, 12 og 16 er ordnet.
Det nye hjælperteam, som Jan annoncerede efter er startet. Umiddelbart ser det ud til at fungerer.
Der er ’dollarspot’ på nogle af vores greens (svamp). Bekæmpelse ved hjælp af gødning er i gang – og det ser ud til at det hjælper.
Ad 3:
Frits foreslår, at vi evt. får nogle kirsebærtræer på højre side på hul 1 i lighed med hul 2). Frits finder priser på disse. Derudover gjorde Frits opmærksom på, at træerne skal plantes i oktober måned.
Ad 4:
Punktet tages op på et senere møde.
Ad 5:
Det blev aftalt, at der forsøgsvis sættes en klokke op på hul 4 nede omkring de to bunkers/ 100 m mærket i højre side. Dette på grund af fare, når mænd spiller fra tee 46 og 49.
Ad 6:
Sat i venteposition Idet vi prioriterer 9. og 18. tee steder.
Ad 7:
Jan viste, hvordan alternativ bane ved oversvømmelse kan/skal sættes op.
Ad 8:
Karsten fortalte, at han havde været på fremmed bane og spille. Der havde man bænke, der havde integrerede skraldespande i den ene ende, og en boldvasker i den anden – et virkeligt pænt design.
Søren oplyser, at der ikke ligger meget skrald og flyder på banen.
Det blev aftalt, at man vil undersøge, om der ligger nogle videoer på DGU’s hjemmeside med vejledning i, hvordan man fx river i en bunker, lægger tørv på plads og retter nedslagsmærker op på green.

Møde i Baneudvalget den 7. august 2019, kl. 13.00 i klubhuset/mødelokale

Tilstede: Jan Kipling (JK), Karsten Vase Jensen (KVJ), Frits Møller (FM), Ole Rasmussen (OR), Charlotte Westhoff (CW)

Fraværende: Søren Andersen (SA)

Dagsorden:

 1. Indledning –godkendelse af referat
 2. Ønsker/tiltag næste år på banen
 3. Træer på 1. fairway
 4. 16./17. tee
 5. Golf i centrum
 6. Ekstra mand v/Ole
 7. Skiltning på banen
 8. Hybridgræs på hul 1
 9. Vinterbane ved oversvømmelse
 10. Evt.

Ad 1:
Referatet blev godkendt uden bemærkninger

Ad 2 og 3:
Bestyrelsen vil gerne have Baneudvalgets prioritering til arbejder, der ønskes udført i indeværende år:

Det blev aftalt, at træer på 1. fairway i højre side fjernes og erstattes af nyindkøbte. FM finder egnede træer.

Det blev aftalt, at de to træer på hul 9 venstre side fjernes og at de resterende klippes og forsøges bevaret.

Derudover blev det aftalt/diskuteret, at der skal skrues op for vanding af vores træer på banen. JK taler med SA om dette.

Udover disse arbejder, blev følgende opgaver prioriteret:

 • Green på hul 14 ændres – dette har været et ønske længe, og greenkeeperne kan selv udføre det meste af arbejdet, således at udgiften kan holdes på et fornuftigt niveau.
 • Åen på tværs af hul 9 ønskes fyldt op med sten således, at helhedsindtrykket forbedres
 • 18. teested ønskes ændret til et græsteested – i lighed med hul 12. Dette vil bevirke, at det nuværende teested rykkes lidt nærmere på stien.

Derudover blev det aftalt, at der skal bygges en trappe på 14. teested – i lighed med trappen på 12. teested. KVJ kunne i den forbindelse oplyse, at stenene ikke bliver glatte i regnvejr.

Det blev aftalt, at der opsættes en bænk ved. 9 teested / tee 53, da der har været udtrykt ønske om en sådan. I det hele taget er der ikke mange ’hvilesteder’ på banen.

Ønsket om bænke ved drivingrange imødekommes ikke, da udvalget er enige om, at dette vil skabe for meget uro for de, der træner.

Ad 4:
Sikkerheden ved udslag fra 17. teested blev diskuteret. Og det blev aftalt at prøve, om man skulle ændre, således at 17. får fortrinsret i forhold til 16. (Dette er efterfølgende blevet afvist af Regel, Dommer, Ordens- og Handicapudvalget med henvisning til tidligere uheld).

Det blev alternativ diskuteret, hvorledes man kunne sikre med en form for hegn.

Ad 5:
Banerapporten er overordnet ok. Det blev aftalt, at der skal sættes et rødt advarselsskilt op på vejen ud mod øen således, at gående og cyklende ikke-golfspillere er klar over, at de er på ved ud på en golfbane med risiko for vildfarende bolde.

Der var et par greenfee spillere, der havde ’klaget’ over vores skiltning på banen. OR kontaktede disse, dog uden succes, da de ikke lige kunne konkretisere, hvor skiltningen haltede.

Ad 6:
OR oplyste, at han har fået oprettet et ekstra prod.nr., hvilket i praksis betyder, at vi har mulighed for at få en ekstra mand/dame ud i jobprøvning/praktik – gratis.

Ad 7:
Se under ad 5.

Ad 8:
OR og JK har fået prøver hjem på hybridgræs. Det blev aftalt, at dette skal lægges på venstre side v/1. green, hvor græsset har meget svært ved at gro. Det blev aftalt, at JK tager fat i producenten.

Hvis hybridgræsset bliver en succes, skal det vurderes, om der kan være andre steder, der er oplagte at få lagt sådant græs.

Ad 9:
JK har udfærdiget en alternativ bane, der kan træde i funktion, når der er vinteroversvømmelse på banen.

Bestyrelsen skal godkende denne, som alle i udvalget er enige om.

Ad 10:
Intet.