GF Resumé 2015

Tirsdag d. 24. november 2015 kl. 19.00 var der indkaldt til den årlige generalforsamling i Holbæk Golfklub – ca. 100 medlemmer var fremmødt for at høre årets gang siden sidst samt hvad der var i vente i den kommende sæson.
Generalforsamlingen begyndte som vanligt med velkomst af fmd. Erik Olesen efterfulgt af 1 minuts stilhed for de medlemmer der var afgået ved døden i den seneste sæson.
Steen Marslew blev valgt som dirigent og konstaterede at alle formalier var opfyldt.
Fmd. Erik Olesen supplerede den trykte beretning bl.a. med en hyldest til klubbens Dameelite for deres oprykning til 1. Division samt regionsholdet i B-rækken med deres sejr i landsfinalen.
En stor tak til de ansatte og den øvrige bestyrelse og ikke mindst en tak til alle medlemmerne.
Golfspilleren i Centrum blev kort omtalt og enkelte af de mange eksempler blev vist og samtidigt orienterede Gitte Feldskou Hansen om hvordan klubben arbejder med svarene – det er en kontinuerlig proces året rundt.
Hverveudvalget v/Susanne Sjørslev præsenterede klubbens nye tiltag – Ambassadør tanken – en turnering der afholdes i forbindelse med Golfens Dag i april 2016 – allerede nu er der opslag på hjemmesiden og der vil løbende komme mere.
Bestyrelsens beretning blev herefter godkendt med applaus.
Skovprojektet – baneudvidelsen med 3 huller blev gennemgået både med hensyn til status p.t. samt hele det økonomiske aspekt – der p.t. alene er på tilbudsstadiet. Der er fortsat mange formaliteter såsom ændring af lokalplan, kontrakt forhandlinger med skovdistriktet osv osv. Om alt går vel så kan det være muligt at spille på de nye huller til Klubmesterskaberne i 2017 og den nye kortspilsbane vil kunne tages i brug til sæsonstart 2018, men men men……. – klubbens kasserer Kaj Sørensen gennemgik de spæde økonomiske overvejelser – hovedessensen af disse er: Kontingent stigning på 250,00 årligt og der er nye huller, ændret hul forløb og en kortspilsbane, men også her er der fortsat usikkerhedspunkter. Bestyrelsen håber på at projektet er nået så langt – at der kan afholdes en ekstraordinær generalforsamling i foråret 2016 – hvor medlemmerne endeligt kan beslutte projektets fremtid.
Klubbens kasserer gennemgik kort regnskabet samt budgettet, herunder uændret kontingent og indskudssatser. Idet der primært blev henvist til det trykte materiale.
Regnskab, budget og satser blev godkendt med applaus.
Der var ingen indkomne forslag fra hverken bestyrelsen eller fra medlemmerne.
Jf. klubbens vedtægter var Kaj Sørensen, Gitte Feldskou Hansen og Per Skov Jensen på valg – alle blev genvalgt for 2 år.
Genvalg til PWC som klubbens revisor.
Alt forløb i en god stemning og generalforsamlingen sluttede ca. kl. 21.30.
På bestyrelsens vegne