INDVARSLING AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2023 I HOLBÆK GOLFKLUB

Tirsdag den 28. november 2023 kl. 19.00 Holbæk Sportsby
Sports Allé 1, 4300 Holbæk
Foreløbig dagsordenen for generalforsamlingen er følgende:
1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år til godkendelse
3) Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
4) Forelæggelse af budget for regnskabsåret, herunder vedtagelse af kontingent, indskud m.v.
5) Behandling af forslag fra bestyrelsen
6) Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer
8) Valg af ekstern revisor
9) Eventuelt
Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne blive behandlet på en ordinær generalforsamling, være fremsendt skriftligt til bestyrelsen inden 30 dage før datoen for generalforsamlingen. Forslag fra såvel medlemmer som bestyrelse skal omtales i den endelige indkaldelse til generalforsamlingen.
Komplet endelig dagsorden offentliggøres senest 14 dage før generalforsamlingen.