Møde i Baneudvalget den 7. august 2019, kl. 13.00 i klubhuset/mødelokale

Tilstede: Jan Kipling (JK), Karsten Vase Jensen (KVJ), Frits Møller (FM), Ole Rasmussen (OR), Charlotte Westhoff (CW)

Fraværende: Søren Andersen (SA)

Dagsorden:

 1. Indledning –godkendelse af referat
 2. Ønsker/tiltag næste år på banen
 3. Træer på 1. fairway
 4. 16./17. tee
 5. Golf i centrum
 6. Ekstra mand v/Ole
 7. Skiltning på banen
 8. Hybridgræs på hul 1
 9. Vinterbane ved oversvømmelse
 10. Evt.

Ad 1:
Referatet blev godkendt uden bemærkninger

Ad 2 og 3:
Bestyrelsen vil gerne have Baneudvalgets prioritering til arbejder, der ønskes udført i indeværende år:

Det blev aftalt, at træer på 1. fairway i højre side fjernes og erstattes af nyindkøbte. FM finder egnede træer.

Det blev aftalt, at de to træer på hul 9 venstre side fjernes og at de resterende klippes og forsøges bevaret.

Derudover blev det aftalt/diskuteret, at der skal skrues op for vanding af vores træer på banen. JK taler med SA om dette.

Udover disse arbejder, blev følgende opgaver prioriteret:

 • Green på hul 14 ændres – dette har været et ønske længe, og greenkeeperne kan selv udføre det meste af arbejdet, således at udgiften kan holdes på et fornuftigt niveau.
 • Åen på tværs af hul 9 ønskes fyldt op med sten således, at helhedsindtrykket forbedres
 • 18. teested ønskes ændret til et græsteested – i lighed med hul 12. Dette vil bevirke, at det nuværende teested rykkes lidt nærmere på stien.

Derudover blev det aftalt, at der skal bygges en trappe på 14. teested – i lighed med trappen på 12. teested. KVJ kunne i den forbindelse oplyse, at stenene ikke bliver glatte i regnvejr.

Det blev aftalt, at der opsættes en bænk ved. 9 teested / tee 53, da der har været udtrykt ønske om en sådan. I det hele taget er der ikke mange ’hvilesteder’ på banen.

Ønsket om bænke ved drivingrange imødekommes ikke, da udvalget er enige om, at dette vil skabe for meget uro for de, der træner.

Ad 4:
Sikkerheden ved udslag fra 17. teested blev diskuteret. Og det blev aftalt at prøve, om man skulle ændre, således at 17. får fortrinsret i forhold til 16. (Dette er efterfølgende blevet afvist af Regel, Dommer, Ordens- og Handicapudvalget med henvisning til tidligere uheld).

Det blev alternativ diskuteret, hvorledes man kunne sikre med en form for hegn.

Ad 5:
Banerapporten er overordnet ok. Det blev aftalt, at der skal sættes et rødt advarselsskilt op på vejen ud mod øen således, at gående og cyklende ikke-golfspillere er klar over, at de er på ved ud på en golfbane med risiko for vildfarende bolde.

Der var et par greenfee spillere, der havde ’klaget’ over vores skiltning på banen. OR kontaktede disse, dog uden succes, da de ikke lige kunne konkretisere, hvor skiltningen haltede.

Ad 6:
OR oplyste, at han har fået oprettet et ekstra prod.nr., hvilket i praksis betyder, at vi har mulighed for at få en ekstra mand/dame ud i jobprøvning/praktik – gratis.

Ad 7:
Se under ad 5.

Ad 8:
OR og JK har fået prøver hjem på hybridgræs. Det blev aftalt, at dette skal lægges på venstre side v/1. green, hvor græsset har meget svært ved at gro. Det blev aftalt, at JK tager fat i producenten.

Hvis hybridgræsset bliver en succes, skal det vurderes, om der kan være andre steder, der er oplagte at få lagt sådant græs.

Ad 9:
JK har udfærdiget en alternativ bane, der kan træde i funktion, når der er vinteroversvømmelse på banen.

Bestyrelsen skal godkende denne, som alle i udvalget er enige om.

Ad 10:
Intet.