Referat af mødet i Mix-udvalget den 20. maj 2020 hos Henrik

Tilstede: Henrik, Jytte, Britt, Ella og Mogens

Afbud:    Steen

Dagsorden: Opstart af sæsonen i 2020 efter Covid19 nedlukningen (eneste punkt)

Nuværende og fremtidige retningslinjer for afviklingen af golfspil er endnu ikke endeligt fastlagt. Det betyder, at den opstart som udvalgets medlemmer er blevet enige om kan blive ændret og at vi løbende må tilpasse os og respektere de gældende retningslinjer udarbejdet af hhv. Sundhedsstyrelsen, DGU og Holbæk Golfklub.

Vi begynder sæsonen torsdag den 4. juni. Vi spiller ”udenfor turneringen” den 4. og den 11. juni.

Turneringstart den 18. juni. Henrik kontakter HGK´s bestyrelse med henblik på at blokkere banen hhv. morgen og aften.

Mht. morgentiderne bliver der – i lighed med sidste år – kun blokkeret én time fra kl. 8.00 til kl. 9.00. Det betyder som tidligere oplyst, at man max. kan være 24 deltagere om morgenen under forudsætning af, at man går ud som 4-bolde. Møder der flere op henvises de sidste til eftermiddagstiden. Der må om morgenen kun startes på hhv. hul 1 og 9, da start på flere huller kan give problemer for andre på banen.

Mht. eftermiddagstiderne blokkeres banen fra kl. 15.00. Vi har af klubbens bestyrelse fået lov til at gennemføre gun-start. Da det nuværende forsamlingsforbud på 10 personer stadig gælder, må man derfor i små grupper af max. 10 personer ”sive” ud til de respektive starthuller.

Hæves forsamlingsforbudet, som foreslået af flere af folketingets partier til mellem 30 og 50 håber vi på, at vi kan mødes samlet, som vi plejer. Der er et par ændringer i turneringen i forhold til sidste sæson. Den ene er, at man kun kan slå ud fra teestederne 49, 46 og 41. Dette gøres for at forbedre flowet i spillet. Den andet er, at scorekort der afleveres ulæselige/uforståelige vil medføre, at hullet/hullerne ”tabes”. Det gøres for at undgå et tidskrævende ”detektivarbejde”.

Pt. er der regler om, at man ikke må bytte scorekort eller håndtere andres scorekort af hensyn til smittefaren. Det giver nogle store begrænsninger i håndteringen og registreringen af turneringens scorekort. Vi håber alligevel, at kunne få lov til at behandle og indtaste scorekort ved brug af hansker og håndsprit. Generelt må vi nok indstille os på at ”improvisere” en del i forbindelse med opstarten. Det håber vi, at I har forståelse for.

Vi spiller i lighed med sidste år ”inde” i lige uger og ”ude” i ulige uger. Mødetiden er fortsat 15 minutter før, dvs. hhv. kl. 7.45 og kl. 15.45.

På trods af usikkerheder og besværlige regler og procedurer glæder vi os til at se Jer på banen igen.

Næste møde: Den 29. juli hos Mogens, Glentevej 3

Referent Mogens