fbpx

Generelt om turneringer

Turneringsfee
75,00 kr. for alle

Turneringsopslag og tilmelding
Turneringsopslag bliver opsat cirka 5 uger før turneringsdag. Tilmelding sker via Golfbox. Hvis hjælp ønskes i den anledning, henvender man sig til en turneringsleder eller i sekretariatet. Der er normalt ikke inkluderet spisning i turneringsfee. Der vil være mulighed for at tilmelde sig til spisning i forbindelse med tilmelding til turneringen, og vi opfordrer så mange som muligt til at deltage i spisning efter turneringen. Spisning afregnes direkte med Restaurant Albatros op til turneringen.

Hvis intet andet er offentliggjort vil minimum antal deltagere for, at almindelige klubturneringer afvikles, normalt være 24.

Er turneringen med “gunstart” og deltagerantallet er mindre en 40 laves der starter “bagud” med starter på hul 1-18-17-16-15-……, således banen kan åbnes når alle har passeret 1. teested.

Betaling af turneringsfee
Betaling skal ske inden sidste frist for tilmelding via bankoverførsel til konto 0520-0000442191 ved hjælp af netbank.

Husk tydeligt turnering, navn og medlemsnummer – uanset hvilken metode der anvendes.

Er du tilmeldt uden at have betalt rettidigt, deltager du ikke i turneringen.

Tilmeldingsfrist
Sidste tilmeldingsfrist fremgår af turneringsbetingelserne for den pågældende turnering i Golfbox samt på turneringsopslaget. Vær opmærksom på, at indbetaling via Netbank skal ske senest mandagen før turneringsafvikling.

Afbud
Har du tilmeldt dig, betalt og slettet dig igen inden tilmeldingsfristens udløb, får du refunderet din turneringsfee.

Senere afbud til den pågældende turneringsleder. Telefonnummer står under den aktuelle turnering.

Betaling af spisning
Kan kun ske hos Restaurant Albatros op til turneringen.

Startlister
Startlister offentliggøres normalt torsdag aften på Golfbox og ved opslag i klubhuset.

Scorekort
Skal være afhentet senest 20 minutter før starttid.

Banelukning
Hvis ikke andet er anført, er 1. tee lukket 30 minutter før første start og til ca. 20 minutter efter sidste start. I tilfælde af forsinkelse har turneringen førsteprioritet. Lukning af banen anføres på Golfbox efter startlister er offentliggjort. Ved Sudden Shot turneringer vil banen være helt lukket 30 minutter før start, og mens turneringen afvikles. Hvis turneringen ikke er fuldtegnet, startes på 1. tee og bagud (18. – 17. – 16. osv.). På tavlerne ved klubhuset og ved 1. teested vil der på alle turneringsdage være anført, hvor længe 1. teested er lukket. Der vil altid være tale om en cirka tid for åbning af banen!

Når Dannebrog er hejst, er der en turnering i gang, og 1. tee/banen er lukket, så længe ”Banen lukket” skiltet er ved 1. tee.

Afstandsmåling
I turneringer må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge en afstandsmåler, der alene måler afstand. Hvis en spiller, under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler, der er beregnet til at angive eller måle andre forhold, der kan påvirke hans spil (f.eks. højdeforskel, vindhastighed, m.v.), er dette et brud på Regel 14-3.

Regler
Der spilles efter gældende golfregler samt lokalregler for Holbæk Golfklub. Hvis ikke andet er anført, er turneringen kun for medlemmer af Holbæk Golfklub med et EGA handicap.

Med mindre andet er angivet, spiller herrer fra gul tee og damer fra rød tee.

Der er generelt forbud mod personbefordring i vogn/buggy i klubturneringer i Holbæk Golfklub. Spillere må derfor, på ingen måde, lade sig transportere under den fastsatte runde, medmindre det er tilladt af turneringslederen. Tilladelse kan gives, mod forevisning af lægeerklæring eller anden relevant dokumentation til Turneringskomiteen, inden tilmelding. Tilladelser gives kun for en enkelt turnering ad gangen.

Medlemmer, der ikke har betalt indskud, kontingent, turneringsfee eller er blevet frataget sit handicap, kan ikke deltage i klubbens turneringer.

Ved udeblivelse uden afbud fra en turnering idømmes man karantæne i de 2 efterfølgende turneringer, man er spilleberettiget til.
Såfremt du er i tvivl eller har spørgsmål vedrørende en turnering, er du altid velkommen til at kontakte den pågældende turneringsleder.

Mobiltelefon, minicomputer og lign. elektronisk udstyr skal være på lydløs under spillet. Overtrædelse af ovenstående kan – efter indberetning – medføre disciplinær straf, herunder karantæne i fremtidige HGK-turnering. Hvis spilleren under spil af runden gentagne gange overtræder forbuddet og med sin adfærd generer andre spillere, kan spilleren diskvalificeres i den igangværende turnering for et alvorligt brud på etiketten, jf. Regel 33-7.

Reserver
Er en turnering fuldtegnet, kan man tilmelde sig som reserve. Reserver skal være klar til at spille uden forudgående varsel. Mød derfor op senest 1/2 time før turneringens start og kontakt turneringsledelsen.
Reserver skal være tilmeldt inden for normal tilmeldingsfrist og har mulighed for at deltage i den rækkefølge, de møder op. Betaling ved fremmøde.

Præmieoverrækkelse
Vil normalt foregå umiddelbart efter turneringens afslutning. Såfremt spillere i præmierækken ikke er til stede, vil præmie blive givet videre til den næste i rækken. Placeringen bibeholdes. Klappepræmier kan vindes af deltagere, som ikke gennem deres placering i turneringen har vundet præmier.